ANDREA MILLER

MATTHIEU RICARD VÀ CON ĐƯỜNG TU TẬP TỪ BI

Ricard diễn tả đạo Phật không bao giờ kêu gọi niềm tin mù quáng. “Đó là khoa học của tâm, phong phú, thực tế, một nghệ...