ANTO'NIO GUTERRES

THÔNG ĐIỆP VESAK 2019 CỦA TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC 

Vào Ngày Vesak lần này, chúng ta hãy cùng nhau làm mới cam kết về xây dựng một thế giới hòa bình và chân giá trị cho...