AVINASH K. DIXIT & BARY J.NALEBUFF

HỢP TÁC VÀ PHỐI KẾT

TƯ DUY CHIẾN LƯỢC (Lý Thuyết Trò Chơi Thực Hành) “Không phải nhờ có lòng nhân từ của người bán thịt, người nấu bia hay...