BILL GEORGE

NHỮNG YẾU TỐ THEN CHỐT ĐỂ LÀM VIỆC NHÓM

BILL GEORGE là giảng viên chính về lãnh đạo của trường Kinh doanh Harvard từ năm 2004 đến nay. Ông từng là thành viên hội đồng...