CHEKAWA YESHE DORJE

NHỮNG KHUYÊN NHỦ VỀ TU TÂM

Những khuyên nhủ về tu tâm bàn về cách làm sao tiến bộ hơn nữa trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chủ đề này có vẻ...