ĐẠI SƯ TỊCH THIÊN - SHANTIDEVA

KHÔNG BUÔNG LUNG

1. Đã phát tâm Bồ đề kiên cố Bồ tát nên nỗ lực cần tu Siêng năng mỏi nhọc không từ Luật nghi thề chẳng bao giờ trái...

CHÍNH NIỆM, TỈNH GIÁC

Người muốn giữ giới, hãy nên chuyên chú giữ tâm mình; vì nếu không giữ tâm thì không thể giữ giới. Nếu thả cái tâm như...

NHỮNG LỢI LẠC CỦA TÂM BỒ ĐỀ

Kính lễ chư Phật Bồ tát, Trước chư Phật và Bồ tát, các đấng đã được Pháp thân, cùng những bậc hiền nhân đáng kính,...

TÂM BỒ ĐỀ – NHẬP BỒ TÁT HẠNH

Tâm bồ đề quý báu là cái nhân của sự an vui cho chúng sinh, là cam lồ vi diệu để trừ thống khổ. Phước đức hàm chứa trong...

TÂM BỒ ĐỀ

? Bất cứ lúc nào một người khởi lập chí nguyện không lùi bước, thọ trì (nhận và gìn giữ) tâm hạnh Bồ đề vì muốn...