DAKPO TASHI NAMGYAL

SỬ DỤNG NHỮNG TƯ TƯỞNG VÀ XÚC CẢM

Sử dụng những tư tưởng Khi bạn bắt đầu bận rộn về những tư tưởng tốt xấu khác nhau sanh khởi, hãy nhận biết tư...