Dan Harris

LÒNG TRẮC ẨN THÔNG THÁI

Bạn có thể thực hành bài thiền này một mình, hoặc khi đang làm gì đó, hoặc khi ở cạnh ai đó đang đau đớn. Luôn bắt đầu...