Dr.C.L. CLARIDGE

BỒI ĐẮP NHỮNG ĐỨA TRẺ CÓ PHẨM CHẤT KIÊN CƯỜNG

Không làm mọi điều ác, Thành tựu các hạnh lành, Tâm ý giữ trong sạch, Chính lời chư Phật dạy. _ĐỨC PHẬT Chương này cung...