DUDJOM RINPOCHE

NHỮNG THẦN LINH VÀ MA QỦY CHỈ LÀ SỰ HÓA HIỆN CỦA TÂM THỨC

Vào một dịp khác, tôi gặp đại thành tựu giả Saraha trong một thị kiến. Tôi hỏi ngài: “Thưa bậc vĩ đại của những thành...

THỂ NHẬP VÀO NHƯ HUYỄN

  Một lần nọ, tôi gặp hiện thân như huyễn của trí huệ (hay tánh giác) nguyên sơ của Orgyan Tsokyey Dorje, ngài ban cho tôi...