DZA KILUNG RINPOCHE

CẢM HỨNG

Trải nghiệm thấu suốt không chỉ là của cái tâm đã đạt được trạng thái không phiền não. Nó cũng bao gồm trải nghiệm...