JACK KORNFIELD

ĐỜI SỐNG THƯỜNG NHẬT NHƯ LÀ THIỀN ĐỊNH

Khi nới rộng vòng thực tập, có thể ta cảm thấy rằng mình không có đủ thời gian. Đời sống hiện đại đã có nhịp tiến...

CHỮA LÀNH THÔNG QUA TÁNH KHÔNG

Phương diện sau cùng của chữa lành bằng chánh niệm là nhận diện các quy luật phổ quát chi phối đời sống. Trọng tâm chính...