KEITH D HARRELL

THAY THÁI ĐỘ, ĐỔI CUỘC ĐỜI

Thành công là một trạng thái tinh thần. Nếu bạn muốn thành công, hãy bắt đầu suy nghĩ như mình là một người thành công....