NINA VANGORKOM

VIỆC LÀM THIỆN

Đức Phật giúp con người có chánh kiến về cái thiện và cái ác, Ngài giúp con người bằng cách dạy Pháp cho họ. Phật pháp...