SAYADAW U JOTIKA

CUỘC ĐỜI LÀ MỘT TRƯỜNG HỌC

Cuộc đời là cuốn sách tuyệt vời nhất. Thân chúng ta là cuốn sách tuyệt vời nhất. Tâm chúng ta là cuốn sách tuyệt vời...