TIẾN SĨ THÁI LỄ HÚC

TỐ CHẤT CỦA MỘT NGƯỜI THÀNH CÔNG

Các vị bằng hữu! Chúng ta cần hiểu rõ một chút, những chủ doanh nghiệp và các doanh nhân thật sự thành công không phải là...

GIÁO DỤC TỐ CHẤT ĐẠO ĐỨC

Hiện tại người phương Tây đã phát hiện rằng, ngoài việc làm ra sản phẩm tốt thì vẫn còn một nhân tố quan trọng hơn ảnh...