Thrangu Rinpoche

CON ĐƯỜNG QUÁN THẤY CỦA ĐẠI THỪA

Phương diện thứ nhất liên hệ đến hiểu biết của trí huệ của con đường quán thấy. Hiện thời, chúng ta và hầu hết...

NHỮNG PHẨM TÍNH CẦN CHO GIẢI THOÁT

Phẩm tính thứ nhất là có đức tin nơi Tam Bảo; tin Phật bởi vì chúng ta cảm thấy trạng thái Phật quả là tuyệt hảo và...