Thrangu Rinpoche

NHỮNG PHẨM TÍNH CẦN CHO GIẢI THOÁT

Phẩm tính thứ nhất là có đức tin nơi Tam Bảo; tin Phật bởi vì chúng ta cảm thấy trạng thái Phật quả là tuyệt hảo và...