THẾ GIỚI LÀ VIÊN NGỌC SÁNG

KARMA CHAGME

Karma Chagmé (Thế kỷ XVII) : Không có vị Phật nào và không có chúng sanh nào ở ngoài viên ngọc tâm. Bạn tiến bộ trên con đường nhờ thực hành sự hợp nhất này của Đại Ấn và Đại Toàn Thiện, nó là phương pháp thành Phật trong một đời và với một thân, một khi bạn làm tan biến những vết dơ ký sinh này.

– Huyền Sa Sư Bị ( 835_908) : “Cùng khắp mười phương thế giới là một viên ngọc sáng”.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. MỘT GIỚI THIỆU VÀO MỘT THÍ DỤ VÀ NGHĨA CỦA NÓ

Bài viết mới

  1. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH
  2. ĐỂ CÓ SỰ NỂ PHỤC CỦA CẤP DƯỚI
  3. MỖI NGÀY LÀ MỘT MÓN QUÀ