TRÍ VÀ BI ĐỒNG THỜI

KINH LĂNG GIÀ TÂM ẤN

Trích: Kinh Lăng Già Tâm Ấn - Phẩm Nhất Thiết Phật Ngữ Tâm; Hán dịch; Thiền Sư Hàm Thị; Việt dịch: HT. Thích Thanh Từ

Thế gian lìa sanh diệt
Ví như hoa hư không,
Trí chẳng đắc có, không
Mà khởi tâm đại bi.

Tất cả pháp như huyễn
Xa lìa nơi tâm thức,
Trí chẳng đắc có, không
Mà khởi tâm đại bi.

Xa lìa chấp đoạn thường
Thế gian hằng như mộng,
Trí chẳng đắc có, không
Mà khởi tâm đại bi.

Biết nhơn pháp vô ngã
Phiền não và sở tri (nhỉ diệm)
Thường thanh tịnh không tướng
Mà khởi tâm đại bi.

Tất cả không Niết bàn
Không Niết Bàn của Phật
Không có Phật Niết Bàn
Xa lìa giác, sở giác
Hoặc có hoặc không có
Cả hai thảy đều lìa.

Quán Mâu Ni tịch tĩnh
Thế là xa lìa sanh
Ấy gọi là chẳng thủ
Đời này đời sau tịnh.

Bình luận


Bài viết mới

  1. BA LA MẬT THỨ HAI: ĐẠO ĐỨC HAY HÀNH VI ĐÚNG ĐẮN
  2. BA MỤC ĐÍCH LỚN TRONG CUỘC SỐNG
  3. NHỮNG ĐAU KHỔ DO CHÍNH MÌNH TẠO RA