VĨNH MINH DIÊN THỌ (904 – 975)

Tổ thứ 6 Tịnh Độ Tông
Tổ thứ 3 Pháp Nhãn Tông

“Vạn Thiện Đồng Quy” của Sư nói:

? Hỏi: Cảnh duy tâm Tịnh độ đầy khắp mười phương, sao không hướng nhập, mà lại khởi tâm lấy bỏ cầu về Cực Lạc, gởi thể ở đài sen. Như thế đâu hợp với chân lý vô sanh, mà phân biệt uế tịnh thì làm sao bình đẳng?

? Đáp: Nói tâm chúng sanh tức là cõi Phật thì cõi Phật này phải sau khi thấu suốt tự tâm mới xuất hiện. Do đó nên biết, thấu rõ tự tâm mới có thể sanh nơi Duy Tâm Tịnh độ. Đã hiểu rõ nhân quả không sai, mới biết ngoài tâm không có pháp. Vả lại đối với Pháp thân vô sanh bình đẳng nhưng với kẻ lực lượng chưa đủ, quán chiếu cạn cợt, tâm niệm xao động, cảnh trần mạnh mẽ, tập khí nặng nề thì cần phải sanh về cõi Phật để tu hành được nhanh chóng.

? Hỏi: Chạm mắt là Bồ đề, cất bước đều là Đạo. Cần gì lập đạo tràng niệm Phật, lễ bái, sám hối…?

? Đáp: Có hai loại đạo tràng:
1/ Đạo tràng Lý (tánh)
2/ Đạo tràng Sự (tướng)
– Đạo tràng Lý thì khắp cùng vô số cõi nước. Đạo tràng Sự để chỉ chỗ thanh tịnh trang nghiêm.
– Nhưng nhân Sự mà hiển bày Lý, nhờ Lý mà thành tựu Sự. Sự tuy giả huyễn nhưng lại chứa đựng Lý, chẳng có sự nào mà không có Lý; Lý tuy chân thật nhưng ứng theo duyên nên Lý chẳng bao giờ ngăn ngại Sự. Muốn tìm Lý thì phải tìm nơi Sự,
muốn hiểu nghĩa của Sự thì phải nhìn nơi Lý.

Về việc lễ lạy Tam Tạng Lặc Na nói:

“Người lễ lạy bằng cách ở trong trí huệ thanh tịnh, do đạt đến cảnh giới Phật nên thấu rõ pháp giới vốn vô ngại. Do ta từ vô thủy duyên theo phàm tục, các pháp chẳng có lại nghĩ là có, chẳng chướng ngại lại nghĩ là chướng ngại. Nay thấu suốt tự tâm rỗng rang vô ngại nên thực hành lễ Phật theo hiện lượng của tâm. Lễ lạy một Đức Phật tức là lễ lạy tất cả Phật; lễ lạy tất cả Phật tức là lễ lạy một Đức Phật. Đó là vì Pháp thân Phật, thể dụng dung thông vô ngại, nên chỉ một lạy thì liền khắp cùng pháp giới. Với những hương hoa cúng dường Phật thì cũng như thế. Hãy xem bốn loài chúng sanh trong sáu đường đều là Phật.”

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. NIỀM TIN VÀO SỰ TỬ TẾ
  2. KUYA (KHÔNG DÃ) (903 – 972)- VỊ THÁNH CỦA NHỮNG ĐƯỜNG PHỐ

Bài viết mới

  1. KẾT NỐI VỚI NGUỒN ÁNH SÁNG VÀ YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN
  2. TRÍ TUỆ PHÁT SANH – THIÊN NHIÊN TÂM
  3. NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU KHÔNG – MỘT KỲ NỮ CỦA VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XX