BỒ TÁT SANH VỀ TỊNH ĐỘ

KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT


Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật.
(Ba Kinh Tịnh Độ, Hòa thượng Thích Thiện Thông dịch)

A Nan! Các vị Bồ Tát sanh về cõi nước ấy, chỗ giảng thuyết giáo của các vị là: Thường tuyên chánh pháp, thuận với trí tuệ, không trái không mất. Đối với vạn vật trong khắp cõi nước, các chúng Bồ Tát không tâm đắm nhiễm, cũng không thấy có sở hữu của mình, tới lui qua lại tình thức không bị vướng vít vào đâu, tùy ý tự do không màng sự vật, không người không ta, không hơn không thua tranh chấp.

Đối với chúng sanh, các Bồ Tát ấy sẵn lòng từ bi bao dung quảng đại và tâm nhuần nhuyến, không tâm giận hờn, lìa chướng, thanh tịnh, không tâm chán lười, chỉ là một tâm bình đẳng, trội vượt, sâu rộng, an định, một tâm mến pháp, ưa pháp, vui mừng vì pháp.

Các Bồ Tát này đã diệt phiền não, lìa tâm sa đọa thuộc các nẻo ác, về chỗ tu hành công hạnh Bồ Tát đã được cứu cánh, trọn nên đầy đủ vô lượng công đức, được thiền định sâu, thần thông quảng đại, trí tuệ sáng suốt, và hướng tâm về pháp của quả Phật.

Nhục nhãn trông suốt, đâu cũng phân biệt.

Thiên nhãn thông đạt, không lường, không hạn,

Huệ nhãn thấy rõ chân tánh sáng suốt qua đến bờ giác.

Pháp nhãn quan sát một cách rốt ráo cảnh giới đạo giáo.

Phật nhãn đầy đủ, biết suốt pháp tánh, dùng trí vô ngại vì người diễn nói.

Bình đẳng xem khắp tam giới rỗng rang, không vật sở hữu, chí cầu Phật đạo, đủ tài biện luận, diệt trừ tai nạn và các phiền não cho các chúng sanh, cùng Như Lai sanh, hiểu pháp như như. Khéo biết tập nhân phiền não và cảnh tịch diệt, biết rõ phương tiện âm thanh ngôn ngữ, chẳng ham thế ngữ, vui với chánh luận, tu các căn lành, sùng phụng Phật đạo. Biết tất cả pháp đều là vắng lặng, hai chướng phiền não đều đã gột sạch, nghe pháp thâm sau chẳng sanh nghi sợ, thường siêng tu hành tâm bi rộng lớn, sâu xa nhiệm mầu, che chở muôn loài đưa đến bờ giác, rốt ráo nhất thừa, quyết đoán lưới nghi, tuệ do tâm phát, bao trùm không sót giáo pháp của Phật.

Trí như biển lớn, định như Tu Di, huệ quang sáng sạch vượt khỏi nhật nguyệt, các pháp thanh bạch đầy đủ tràn trề, như rặng núi Tuyết soi các công đức một màu trong sạch. Như cõi đại địa, nhơ sạch tốt xấu không làm thay đổi. Như dòng nước trong gột rửa trần lao và những cấu nhiễm. Như đống lửa hồng thiêu rụi tất cả những củi phiền não. Như trận gió lớn thổi qua thế giới không bị chướng ngại. Như cõi hư không chẳng bị vướng vít các vật hữu hình. Như đóa hoa sen ở giữa thế gian chẳng bị nhiễm ô. Như chiếc xe lớn chuyên chở mọi loài ra khỏi sống chết. Như đám mây dày nổi sấm pháp lớn đánh thức người mê, như trận mưa to mưa nước ngon ngọt thấm nhuần muôn vật. Như núi Kim cang, chúng ma, ngoại đạo không thể lung lay,

Như trời Phạm Vương là bậc thượng thủ trong những người lành. Như cây Ni Câu che rợp mát mẻ. Như hoa Ưu Đàm hiếm có khó gặp. Như Kim sí điểu oai dẹp ngoại đạo. Như đàn chim bay không để dấu tích. Như chúa đàn trâu không con nào hơn. Như chúa đàn voi khéo được luyện tập. Như sư tử chúa không sợ loài nào. Tâm như hư không, đại bi bình đẳng, bẻ dẹp ganh tỵ chẳng còn hơn thua. Chí ưa cầu pháp không thấy chán đủ, thường đem diễn nói chẳng nề mỏi nhọc.

Đánh lớn trống Pháp, dựng cao phướn pháp, nêu tỏ huệ nhật, phá trừ si ám, tu pháp lục hòa, du hóa thí pháp, dũng cảm tinh tấn, tâm không yếu mềm, làm đèn thế gian, làm ruộng phước tốt, làm người dẫn đường, tấm lòng bình đẳng, không ghét không yêu, vui với chánh đạo không chút mừng lo, nhổ các gai dục cho người được yên, công đức cao tột, ai cũng tôn quý, diệt ba chướng cấu, dạo các thần thông; Nhân lực, duyên lực, ý lực, nguyện lực và phương tiện lực, thường lực, thiện lực, định lực, tuệ lực và đa văn lực. Thí, giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ lực.

Chánh niệm, chỉ, quán, năng lực lục thông, năng lực tam minh, năng lực như pháp điều phục chúng sanh. Các Bồ Tát ấy đầy đủ năng lực như thế, sắc thân, tướng tốt, công đức, biện tài, cho đến đầy đủ những sự trang nghiêm…. Không ai sánh bằng.

Các Bồ Tát ấy cung kính cúng dường vô lượng đức Phật, thường được chư Phật không ngớt khen ngợi. Rốt ráo đầy đủ các Ba la mật của Bồ Tát đạo, tu các tam muội Không, Vô Tướng, Vô Nguyện và các tam muội bất sanh, bất diệt, xa lìa địa vị Thanh Văn, Duyên Giác.

____***____

NXB: Phương Đông, 2009.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. QUÁN TAM THÁNH CÕI TỊNH ĐỘ TÂY PHƯƠNG

Bài viết mới

  1. HÀNH ĐỘNG VÌ ĐỜI, VÌ NGƯỜI – INAMORI KAZUO
  2. ĐIỀU ĐỨC PHẬT TÌM THẤY
  3. HÃY CHO ĐI