QUÁN TAM THÁNH CÕI TỊNH ĐỘ TÂY PHƯƠNG

KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Như thế tôi nghe, một thời Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ kheo. Nơi chúng hội đây, lại có ba vạn hai ngàn vị đại Bồ tát, trong ấy Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp vương tử là bậc thượng thủ.

Lúc bấy giờ Thế Tôn phóng ra hào quang sắc vàng từ giữa đôi chân mày. Ánh sáng đó chiếu khắp vô lượng thế giới trong mười phương, rồi trở về trụ trên đỉnh đầu của Đức Phật và hóa thành kim đài lớn như núi Tu Di. Các cõi nước thanh tịnh vi diệu của mười phương chư Phật đều hiện ở trong. Hoặc có quốc độ do bảy báu hợp thành. Lại có quốc độ toàn là hoa sen. Lại có quốc độ như Cung trời Tự Tại. Lại có quốc độ như gương pha lê. Các cõi nước ở mười phương đều hiện bên trong và có vô lượng chư Phật quốc độ trang nghiêm hiện rõ như vậy, để khiến cho Phu nhân Vi Đề Hy được thấy.

Khi đó Phu nhân Vi Đề Hy bạch Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Các Phật độ ấy tuy cũng thanh tịnh và đều có quang minh, nhưng con nay chỉ thích sanh về Thế giới Cực Lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Kính mong Thế Tôn dạy con tư duy và dạy con chánh thọ.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Phu nhân Vi Đề Hy:

“Nay phu nhân có biết chăng? Đức Phật Vô Lượng Thọ cách đây không xa. Phu nhân nên nhiếp tâm và quán rõ cõi nước kia là do tịnh nghiệp tạo thành. Ta nay sẽ rộng nói các thí dụ cho phu nhân. Lại cũng khiến cho tất cả phàm phu đời vị lai, những ai muốn tu tịnh nghiệp thì sẽ được vãng sinh về Cõi nước Cực Lạc ở phương Tây…

? Pháp Quán Thứ Tám: Quán Tưởng Hình Tượng Tam Thánh

Phật bảo ngài A Nan và Phu nhân Vi Đề Hy:

“Khi thấy việc ấy rồi, kế đến quán tưởng Phật. Quán tưởng như thế nào? Pháp thân của chư Phật Như Lai trùm khắp Pháp Giới và vào khắp tâm tưởng của tất cả chúng sinh. Cho nên, khi tâm của các con nghĩ tưởng đến Phật, tâm ấy chính là 32 tướng hảo và 80 vẻ đẹp của chư Phật. Khi tâm làm Phật sự, tâm đó là Phật. Biển Chính Biến Tri của chư Phật đều từ tâm tưởng sinh. Vì thế, phải nên nhất tâm chuyên niệm và quán sát tường tận Đức Phật kia, bậc Như Lai, Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính Giác.

Phàm muốn quán tưởng Đức Phật kia, trước tiên nên quán tưởng hình tượng. Lúc nhắm mắt hay mở mắt thì phải thấy có một tượng báu ngồi trên tòa hoa sen với màu sắc như vàng ở cõi Diêm Phù Đàn. Một khi đã thấy tượng báu ngồi trên đó, tâm nhãn của họ sẽ được mở và thấy rất rõ bảy báu trang nghiêm ở Cõi nước Cực Lạc. Như là đất báu, ao báu, từng hàng cây báu, rèm báu của chư Thiên trùm khắp trên cây, và các lưới báu giăng khắp giữa hư không. Phải thấy các việc như thế hết sức rõ rệt, như nhìn trong lòng bàn tay.

Lúc thấy việc như vậy xong thì cũng phải nên quán ở bên trái của Phật có một hoa sen lớn và giống như hoa sen ở trước không khác. Lại quán ở bên phải của Phật cũng có một hoa sen lớn. Sau đó, quán tưởng có một hình tượng của Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi trên tòa hoa bên trái, sắc vàng cũng như tượng ở trước không khác. Tiếp đến, quán tưởng có một hình tượng của Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi trên tòa hoa bên phải. Khi quán tưởng này thành tựu thì tượng của Phật và Bồ Tát đều phóng hào quang. Ánh hào quang sắc vàng đó chiếu sáng hàng cây báu. Ở dưới mỗi gốc cây cũng có ba hoa sen và trên các hoa sen có tượng của Phật cùng nhị vị Bồ Tát biến khắp cõi nước kia.

Khi quán tưởng này thành tựu, hành giả sẽ nghe tiếng nước chảy, ánh hào quang, cùng những cây báu, chim nhạn, và chim uyên ương đều tuyên nói diệu Pháp. Lúc xuất định hay nhập định, hành giả đều luôn nghe diệu Pháp. Khi đã xuất định thì cũng nhớ thọ trì đừng quên và phải hợp với Khế Kinh. Nếu không khế hợp thì là vọng tưởng. Còn như khế hợp thì gọi là Quán Tưởng Thấy Sơ ở Thế Giới Cực Lạc.

Đây là Quán Tưởng Hình Tượng của Tam Thánh, là Pháp quán thứ tám. Quán tưởng như vậy sẽ diệt trừ vô lượng ức kiếp nghiệp tội sinh tử. Ở trong đời hiện tại, họ sẽ đắc Niệm Phật Chánh Định. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán. Nếu ai quán khác thì là tà quán.”

? Pháp Quán Thứ Chín: Quán Tưởng Nhất Thiết Sắc Thân Của Đức Phật Vô Lượng Thọ

Phật bảo ngài A Nan và Phu nhân Vi Đề Hy:

“Khi quán tưởng này thành tựu, kế đến quán tưởng thân tướng quang minh của Đức Phật Vô Lượng Thọ.

Này A Nan! Ông nên biết thân Phật A Di Đà rực rỡ như sắc vàng Diêm Phù Đàn của trăm ngàn muôn ức cung trời Dạ ma. Thân Phật cao sáu mươi sáu vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Lông mày trắng ở giữa đôi chân mày uốn quăn về bên phải và uyển chuyển như năm ngọn núi Tu Di. Mắt Phật xanh trắng và sáng rõ như nước của bốn biển lớn. Những lỗ chân lông nơi thân phóng ra ánh sáng lớn như núi Tu Di. Vầng hào quang của Đức Phật kia viên tròn như trăm ức tam thiên đại thiên thế giới. Ở trong vầng hào quang có muôn ức na do tha Hằng Hà sa hóa Phật. Mỗi hóa Phật cũng có rất nhiều vô số hóa Bồ-tát làm thị giả.

Đức Phật Vô Lượng Thọ có tám muôn bốn ngàn tướng, mỗi tướng có tám muôn bốn ngàn vẻ đẹp tùy hình, và mỗi vẻ đẹp lại có tám muôn bốn ngàn tia sáng. Những tia sáng ấy soi khắp các cõi ở mười phương, thâu nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật. Ở trong các tướng hảo, vẻ đẹp, và tia sáng có hóa Phật nhiều đến chẳng kể xiết. Hành giả nên luôn nhớ tưởng và làm cho tâm nhãn thấy rõ. Khi thấy được việc ấy, họ liền lập tức thấy tất cả mười phương chư Phật. Nhân do thấy chư Phật nên gọi là Niệm Phật Chánh Định. Quán như thế gọi là Quán Nhất Thiết Phật Thân. Do quán thân của Phật nên cũng thấy được Phật tâm. Tâm của Phật là đại từ bi. Dùng vô duyên từ để nhiếp thọ các chúng sinh. Quán được như thế thì lúc xả báo thân ở thế giới đó, họ sẽ vãng sinh ở trước chư Phật và đắc Vô Sinh Nhẫn.

Do đó, người trí phải nên nhất tâm quán sát tường tận Đức Phật Vô Lượng Thọ. Phàm ai muốn quán rõ Đức Phật Vô Lượng Thọ thì nên từ một tướng hảo mà vào. Họ chỉ nên quán lông mày trắng ở giữa đôi chân mày và phải cho hết sức rõ rệt. Khi đã thấy được tướng lông mày trắng ở giữa đôi chân mày, tám muôn bốn ngàn tướng hảo sẽ tự nhiên hiện ra. Lúc thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ thì lập tức sẽ thấy vô lượng mười phương chư Phật. Bởi thấy được vô lượng chư Phật nên được chư Phật hiện tiền thọ ký.

Đây là Quán Tưởng Nhất Thiết Sắc Thân Tướng của Đức Phật Vô Lượng Thọ, là Pháp quán thứ chín. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán. Nếu ai quán khác thì là tà quán.”

? Pháp Quán Thứ Mười: Quán Tưởng Chân Thật Sắc Thân Tướng Của Quán Thế Âm Bồ Tát.

Phật bảo ngài A Nan và Phu nhân Vi Đề Hy:

“Khi đã thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ sáng rõ, kế đến quán tưởng Quán Thế Âm Bồ tát. Thân của vị Bồ tát này cao tám mươi muôn ức na do tha do tuần. Thân màu vàng tím. Trên đỉnh đầu có nhục kế. Sau cổ có vầng hào quang và mỗi phía đều rộng trăm ngàn do tuần. Trong vầng hào quang ấy có 500 hóa Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mỗi hóa Phật có 500 hóa Bồ tát và vô lượng chư Thiên làm thị giả. Trong ánh sáng của toàn thân đều hiện ra hết thảy sắc tướng của chúng sinh ở năm đường. Bồ Tát đầu đội thiên quang bằng chất báu Tỳ Lăng Già Ma Ni. Nơi thiên quang có một vị Hóa Phật đứng, cao hai mươi lăm do tuần.

Gương mặt của Quán Thế Âm Bồ tát có màu sắc như vàng ở Diêm Phù Đàn. Tướng lông trắng ở giữa đôi chân mày có màu sắc của bảy báu và phóng ra tám muôn bốn ngàn thứ tia sáng. Mỗi tia sáng có vô lượng vô số trăm nghìn hóa Phật. Mỗi hóa Phật có vô số hóa Bồ tát làm thị giả và biến hiện tự tại khắp các thế giới trong mười phương.

Màu sắc của cánh tay như hoa sen hồng, có tám mươi ức tia sáng vi diệu và đeo xâu chuỗi anh lạc. Trong xâu chuỗi anh lạc đó hiện khắp tất cả những sự trang nghiêm. Bàn tay có màu sắc của 500 ức hoa sen khác nhau. Trong mỗi mười đầu ngón tay đều có tám muôn bốn ngàn làn chỉ đẹp dường như nét vẽ của chiếc ấn. Mỗi làn chỉ đều có tám muôn bốn ngàn sắc, mỗi sắc lại có tám muôn bốn ngàn tia sáng nhu nhuyễn soi khắp các nơi. Với đôi bàn tay báu này, ngài dìu dắt và tiếp dẫn chúng sinh các cõi.

Dưới lòng bàn chân của Quán Thế Âm Bồ tát có tướng thiên bức luân. Khi ngài nhấc chân lên sẽ tự nhiên hóa thành 500 ức đài ánh sáng. Khi ngài hạ chân xuống sẽ có hoa kim cang như ý châu rải khắp mọi nơi và che phủ tất cả. Những tướng hảo khác nơi thân đều trọn đủ như Phật không khác. Duy trừ trên đỉnh nhục kế và tướng Vô kiến đảnh thì không bằng Thế Tôn.

Đây là Quán Tưởng Chân Thật Sắc Thân Tướng của Quán Thế Âm Bồ tát, là Pháp quán thứ mười.”

Phật bảo ngài A Nan:

“Nếu có người muốn quán tưởng Quán Thế Âm Bồ tát thì nên khởi quán tưởng này. Người khởi quán tưởng này sẽ không gặp các tai họa, trừ sạch nghiệp chướng và diệt trừ vô số kiếp nghiệp tội sinh tử. Ngay chỉ nghe danh hiệu của vị Bồ tát này mà được vô lượng phúc, huống nữa là quán sát tường tận. Nếu có ai muốn quán rõ Quán Thế Âm Bồ tát thì trước tiên nên quán tưởng trên đảnh nhục kế. Kế đến quán đến thiên quan. Các tướng khác cũng phải lần lượt quán cho rõ ràng, như thấy rõ trong lòng bàn tay. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán. Nếu ai quán khác thì là tà quán.”

? Pháp Quán Thứ Mười Một: Quán Tưởng Sắc Thân Tướng Của Đại Thế Chí Bồ Tát.

Phật bảo ngài A Nan và Phu nhân Vi Đề Hy:

“Kế đến quán tưởng Đại Thế Chí Bồ tát. Thân hình và kích cỡ của vị Bồ tát này cũng như Quán Thế Âm Bồ tát. Vầng hào quang ở mỗi phía đều rộng một trăm hai mươi lăm do tuần; từ quang thể nầy ánh sáng lại chiếu xa thêm hai trăm năm mươi do tuần nữa. Ánh sáng toàn thân có màu vàng tím và chiếu khắp các quốc độ trong mười phương. Những chúng sanh nào hữu duyên thảy đều sẽ trông thấy. Như có ai thấy được một lỗ chân lông nơi thân của vị Bồ Tát nầy thì tức khắc sẽ thấy ánh sáng thanh tịnh vi diệu của vô lượng chư Phật trong mười phương. Bởi thế, danh hiệu của vị Bồ tát này còn gọi là Vô Biên Quang. Do ngài dùng ánh sáng của trí tuệ chiếu khắp tất cả, khiến họ lìa khỏi ba đường ác và đắc vô thượng lực, cho nên vị Bồ tát đó gọi là Đại Thế Chí.

Thiên quang của vị Bồ tát này có 500 hoa báu. Mỗi hoa báu có 500 đài báu. Trong mỗi đài báu đều hiện tướng rộng dài của các cõi nước thanh tịnh vi diệu của chư Phật trong mười phương. Nhục kế ở đỉnh đầu như hoa sen hồng. Trên đỉnh nhục kế có một bình báu chứa tụ ánh hào quang và hiện Phật sự khắp mọi nơi. Các thân tướng khác cũng như Quán Thế Âm Bồ-tát không chút sai khác.

Khi vị Bồ-tát này đi thì hết thảy các thế giới trong mười phương đều chấn động, và ngay tại chỗ đất bị rung động có 500 ức hoa báu. Mỗi hoa báu đều trang nghiêm, cao to, và sáng chói như ở Thế giới Cực Lạc. Khi vị Bồ tát này ngồi thì các quốc độ bảy báu đồng thời dao động. Ở giữa khoảng không từ thế giới phương dưới của Đức Phật Kim Quang cho đến thế giới phương trên của Đức Phật Quang Minh Vương, đều hiện ra vô lượng vi trần số phân thân của Đức Phật Vô Lượng Thọ, phân thân của Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Hết thảy đều vân tập ở Cõi nước Cực Lạc, dày kín không trung, ngồi trên tòa hoa sen báu và diễn nói diệu Pháp để hóa độ chúng sinh khổ đau.

Quán như thế gọi là Quán Thấy Đại Thế Chí Bồ-tát.

Đây là Quán Tưởng Sắc Thân Tướng của Đại Thế Chí Bồ tát, là Pháp quán thứ mười một. Ai quán được như thế thì sẽ diệt trừ vô lượng vô số kiếp nghiệp tội sinh tử. Người khởi quán tưởng này sẽ không còn phải thọ sinh từ bào thai. Họ sẽ thường dạo chơi nơi các cõi nước thanh tịnh vi diệu của chư Phật. Khi quán tưởng này thành tựu thì gọi là Quán Tưởng Trọn Đủ Thân Tướng của Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán. Nếu ai quán khác thì là tà quán.”

? Pháp Quán Thứ Mười Hai: Quán Tưởng Vãng Sanh Trong Hoa Sen

Phật bảo ngài A Nan và Phu nhân Vi Đề Hy:

“Khi đã thấy việc ấy, hành giả nên từ nơi chân tâm, khởi tưởng mình sanh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây, ngồi kiết già trong hoa sen. Rồi quán tưởng hoa sen khép lại, rồi tưởng hoa sen nở ra. Lúc hoa sen nở thì quán tưởng có 500 màu sắc chiếu đến thân mình. Quán tưởng khi mắt của hành giả mở ra thì thấy chư Phật và Bồ tát đầy khắp hư không. Những dòng nước, loài chim, cây cối cùng chư Phật đều phát ra âm thanh và diễn nói diệu Pháp khế hợp với mười hai Bộ Kinh. Sau khi xuất định, vẫn phải ghi nhớ đừng để quên mất.

Khi thấy việc ấy rồi thì gọi là Thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ ở Thế giới Cực Lạc.

Đây là Quán Tưởng Vãng Sinh Trong Hoa Sen, là Pháp quán thứ mười hai. Lúc ấy sẽ có vô số hóa thân của Đức Phật Vô Lượng Thọ, Quán Thế Âm cùng Đại Thế chí thường đến chỗ của hành giả. Người khởi quán tưởng này gọi là chính quán. Nếu ai quán khác thì là tà quán.”

—-*—-

Trích “KINH QUÁN VÔ LUỢNG THỌ PHẬT”

Hán Dịch: Ngài Cương Lương Gia Xá

Việt dịch : Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. NIỀM TIN LÀ ĐIỂM KHỞI ĐẦU CỦA MỌI THÀNH CÔNG VĨ ĐẠI
  2. NIỆM PHẬT TÔNG YẾU
  3. QUÁN TAM THÁNH CÕI TỊNH ĐỘ TÂY PHƯƠNG

Bài viết khác của tác giả

  1. BỒ TÁT SANH VỀ TỊNH ĐỘ

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH