NIỆM PHẬT TÔNG YẾU

PHÁP NHIÊN THƯỢNG NHÂN

Trích: Niệm Phật Tông Yếu; Dịch giả: Viên Thông - Nguyễn Văn Nhàn

PHÁP NHIÊN THƯỢNG NHÂN (1133 – 1212) – Sơ Tổ Của Tông Tịnh Độ Nhật Bản)

☘ Chẳng phải thanh tịnh cái tâm của mình, trừ đi nghiệp chướng này rồi mới niệm Phật, mà do thường niệm Phật thì tội chướng tiêu diệt.

☘ Tuy trọng tội vô gián (ngũ nghịch) cũng không thể thắng công đức xưng danh. Thanh bảo kiếm là danh hiệu Đức A Di Đà, hễ trì niệm thì ma duyên không gần được. Thường xưng niệm thì tội chướng tiêu diệt.

☘ Trong khi niệm Phật mà tâm vọng động là thông bệnh của tất cả hạng phàm phu. Nhưng hễ có chí nguyện vãng sanh mà niệm Phật thì tuyệt đối không chướng ngại. Ví như chỗ thâm tình của cha con, dù có bất hòa đôi chút, thì chỗ thâm tình đó vẫn không thay đổi, vẫn là cha con.

☘ Lấy người niệm Phật mà thí dụ cho hoa sen vì hoa sen là nghĩa không ô nhiễm. Danh hiệu của Bổn nguyện Thanh tịnh (NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT) thì sự dơ bẩn của thập ác, ngũ nghịch không thể làm ô nhiễm được nên mới thí dụ như thế.

☘ Không cần để ý đến vọng niệm, tán loạn,… mà chỉ chuyên cần xưng danh hiệu.

Tây Phương Tam Thánh

Nếu thường xưng danh hiệu thì do công đức của Phật danh, vọng niệm tự dừng, tán loạn tự yên, tam nghiệp (thân, khẩu, ý) tự điều, nguyện tâm tự phát.

 Bởi thế:

Khi nguyện tâm còn yếu, cũng Nam mô A Di Đà Phật.

Khi tâm tán loạn nhiều, cũng Nam mô A Di Đà Phật.

Khi vọng niệm sanh khởi, cũng Nam mô A Di Đà Phật.

Khi thiện tâm phát sanh, cũng Nam mô A Di Đà Phật.

Khi bất tịnh, cũng Nam mô A Di Đà Phật.

Khi thanh tịnh, cũng Nam mô A Di Đà Phật.

Khi tam tâm (Chí thành tâm, Thâm tâm, Hồi hướng Phát nguyện tâm) còn thiếu kém, cũng Nam mô A Di Đà Phật.

Khi tam tâm đầy đủ, cũng Nam mô A Di Đà Phật.

Khi tam tâm hiện khởi, cũng Nam mô A Di Đà Phật.

Khi tam tâm thành tựu, cũng Nam mô A Di Đà Phật.

Đây là phương tiện để chắc chắn được vãng sanh, xin ghi khắc vào tâm can chớ quên.

☘ Trong nhãn quan của Pháp Nhiên thì:

Tam tâm cũng là NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Ngũ niệm cũng là NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tứ tu cũng là NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

☘ Người lười biếng niệm Phật là người đánh mất đi vô lượng châu báu.

Người siêng năng niệm Phật là người khai mở vô biên sáng suốt.

Nên dùng cái tâm nương Phật lực, cầu vãng sanh mà tương tục niệm Phật.

☘ Danh lợi là dây trói của sanh tử, là lưới sắt để vướng vào ba đường dữ. Xưng danh là đôi cánh của vãng sanh để lên chín phẩm liên đài.

☘ Chúng ta là người bị kẻ thù “tham, sân, si” cột trói mà giam hãm trong lồng chậu tam giới. Hãy nghĩ đến lòng từ bi của mẹ hiền Di Đà, dùng thanh bảo kiếm Nam mô A DI Đà Phật mà chặt đứt dây trói nghiệp chướng, lên con thuyền Bổn nguyện để vượt biển sanh tử sang đến bờ bên kia. Nước mắt hoan hỷ rơi ướt áo, lòng mong mỏi khôn nguôi.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. NIỆM PHẬT TÔNG YẾU
  2. NIỆM PHẬT
  3. BẤT LUẬN LÀ AI, HỄ NIỆM PHẬT ĐỀU VÃNG SANH.

Bài viết mới

  1. DANH NGÔN VỀ SỰ THÔNG MINH
  2. NIỀM TIN VÀO CHỦ NHÂN KHÔNG LÀ CHÌA KHÓA
  3. BẠN THÔNG MINH HƠN BẠN TƯỞNG