BỐN DIỆU ĐỨC VÔ TÁC KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

KINH LĂNG NGHIÊM

Bồ tát Quán Thế Âm

Bồ tát Quán Thế Âm

? KINH
“Bạch Thế Tôn, do con được đạo vô thượng tu chứng viên thông ấy, nên lại khéo được bốn diệu đức vô tác không thể nghĩ bàn.
Một là, do con ban đầu được tánh nghe chí diệu, cái tâm thuần túy không còn tướng nghe, các sự thấy nghe hiểu biết chẳng còn phân cách mà thành Một Bảo Giác viên dung thanh tịnh, nên con có thể hiện ra rất nhiều hình dung mầu nhiệm, có thể nói ra vô biên thần chú bí mật.

Trong ấy hoặc hiện một đầu, ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, mười một đầu, như thế cho đến một trăm lẻ tám đầu, một ngàn đầu, một vạn đầu, tám vạn bốn ngàn đầu kim cương. Hai tay, bốn tay, sáu tay, tám tay, mười tay, hai mươi, hai mươi bốn tay, như thế cho đến một trăm lẻ tám tay, một ngàn tay, một vạn tay, tám vạn bốn ngàn tay bắt ấn. Hai mắt, ba mắt, bốn Mắt, chín mắt, như thế cho đến một trăm lẻ tám mắt, một ngàn mắt, một vạn mắt, tám vạn bốn ngàn mắt báu thanh tịnh. Hoặc từ, hoặc oai, hoặc định, hoặc huệ, được đại tự tại cứu hộ chúng sanh.”

?️ “Ban đầu được tánh nghe chí diệu” là ngộ được, tương ưng được, thấy hiểu được tánh nghe. Tiến lên các địa thì “cái tâm thuần túy không còn tướng nghe”, chấp ngã chấp pháp dần dần tiêu. Khi nhận biết tánh nghe trọn vẹn thì “các sự thấy nghe hiểu biết chẳng còn phân cách mà thành một Bảo giác viên dung thanh tịnh” sáu căn đã trọn vẹn về nguồn tánh viên dung nên viên dung lẫn nhau. Khi ấy tánh tướng các pháp đều là Một Tánh, Một Tánh Bảo Giác viên dung thanh tịnh.

Khi đã xoay tất cả căn trần thức về Pháp thân thì có thể hiện ra nhiều loại Hóa thân, đầu, tay bắt ấn, mắt, số đến tám vạn bốn ngàn. Trở về được thì trở ra được, trở về nguồn tánh được thì trở ra hiện tướng được. Trở về là tánh, trở ra là từ bi.

Tâm ý quán tưởng một Hóa thân, miệng trì tụng thần chú, thân ở trong ấn tương ứng thì gọi là Ba Mật (thân, khẩu, tâm) tương ưng. Thực hành ba mật tương ưng với Hóa thân hiện tướng của Quán Thế Âm, dần dần có thể tương ưng được với Pháp thân, hay Một Bảo giác viên dung thanh tịnh của ngài và của tất cả chư Phật.
Quán tưởng, trì tụng, làm ấn như vậy cũng tức là xoay các tướng về tánh, xoay các căn trần thức bây giờ thể hiện nơi Bổn tôn (Hóa thân) về Pháp thân. Đây cũng là một phương pháp “văn huân văn tu”, huân tu tánh nghe bằng cách xoay lại tất cả cái nghe và âm thanh thanh tịnh được nghe.

? KINH
“Hai là, do cái nghe, cái suy nghĩ của con thoát ra khỏi sáu trần, như tiếng thoát qua tường vách không bị ngăn ngại, nên con có thể diệu dụng hiện ra mỗi mỗi thân, tụng mỗi mỗi chú. Hình ấy, chú ấy có thể đem vô úy thí cho chúng sanh. Thế nên mười phương cõi nước như vi trần đều gọi con là Vô úy thí.”

?️ Về nguồn tánh thì sự nghe, nghĩ viên thông, thoát ra khỏi sáu trần, do đó chú của ngài không bị ngăn ngại, như tiếng thoát qua tường vách, đem vô úy thí cho chúng sanh.

Chú là âm thanh giác ngộ của khẩu giác ngộ của một bậc giác ngộ, cho nên năng lực của chú không thể nghĩ bàn. Chú là hóa thân bằng âm thanh của pháp thân giác ngộ. Qua hóa thân bằng âm thanh ấy, người tu có thể đạt đến nguồn của chú, tức là pháp thân giác ngộ. Khi chứng được Pháp thân thì sáu trần không ngoài và chính là Pháp thân. Đây là sự vô úy, không sợ hãi. Đem sự không sợ hãi vì tất cả là mình này ban cho chúng sanh nên được danh hiệu là Vô úy thí.
? KINH
“Ba là, do con tu tập bản tánh diệu viên thông, khiến sáu căn thanh tịnh, nên đi qua thế giới nào đều khiến chúng sanh xả thân cùng đồ qúy báu, cầu con thương xót.”
?️ Xoay căn trần thức trở về nguồn tánh viên thông quý báu nhiệm mầu hơn hết thảy (mà tượng trưng là Phật Bảo Sanh), khi ấy sáu căn là kho báu, nên cảm đến chúng sanh khiến có thể xả bỏ các thứ bên ngoài để về nguồn giác ngộ.

? KINH
“Bốn là, con đắc tâm Phật, chứng đến rốt ráo, có thể dùng đủ thứ quý báu cúng dường mười phương Như Lai. Cả đến chúng sanh sáu nẻo trong pháp giới, người cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu tam muội được tam muội, cầu sống lâu được sống lâu, như thế cho đến cầu Đại Niết bàn được Đại Niết bàn.”

?️ Tâm Phật trùm cả thế gian và xuất thế gian nên cầu gì trong ấy cũng đều được. Đây là viên ngọc như ý đủ tất cả các pháp thế gian và xuất thế gian.

Người tu hành phải toàn thân khẩu ý hướng đến tâm Phật thì mới lợi mình lợi người, đền đáp ơn Phật, Tổ và ơn tất cả chúng sanh.

? KINH
“Phật hỏi về viên thông, con do căn tai và cái nghe mà đạt tam muội viên mãn chiếu soi, do tâm được tự tại, nhân tướng nhập lưu mà được Tam ma địa, thành tựu Giác ngộ, đó là thứ nhất.

Bạch Thế Tôn, Phật Như Lai ấy khen con khéo được pháp môn viên thông, ở trong đại hội thọ ký con hiệu là Quán Thế Âm. Do con quán tánh nghe tròn sáng thấu suốt mười phương thế giới nên danh hiệu Quán Âm cùng khắp mười phương thế giới.”

?️ Nhân nhập lưu, vào dòng tánh nghe rồi đưa tất cả âm thanh về tánh nghe, đây là huân tu tánh nghe. Cho đến hoàn toàn được Tam ma địa, tức là tánh nghe bổn nguyên tự tịnh tự định, thành tựu Giác ngộ.

Chỉ từ một căn tai và cái nghe mà thành Phật. Thật không có cảm hứng và khích lệ nào bằng cho chúng sanh chúng ta. Chỉ từ căn tai và cái nghe là cái ai cũng có và sử dụng hàng ngày mà nguồn tánh và cũng là nguồn từ bi chiếu sáng khắp ba cõi, đưa những diệu dụng là hóa thân, thần chú, tay mắt và danh hiệu khắp mười phương cõi cứu độ cho tất cả chúng sanh.

Danh hiệu Quán Thế Âm, đó là Nền tảng, Con đường và Quả của con đường Bồ tát, tức là con đường thành Phật.

Qua tâm từ bi với tất cả chúng sanh trong ba thời, Đức Quán Thế Âm đã nói cho chúng ta biết những sự tu hành và những thành tựu của ngài. Đây là một tài liệu vô cùng phong phú, rõ ràng chi tiết nhất trong các Kinh, giúp cho chúng ta thực hành không chỉ trong một đời này mà còn rất nhiều kiếp về sau nữa. Ân đức này không thể nào nói hết.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. MƯỜI BỐN CÔNG ĐỨC VÔ ÚY CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM
  2. ĐÁNH CHUÔNG ĐỂ THỂ NGHIỆM TÍNH THƯỜNG TRỤ
  3. MƯỜI BỐN CÔNG ĐỨC VÔ ÚY CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Bài viết mới

  1. HÀNH ĐỘNG VÌ ĐỜI, VÌ NGƯỜI – INAMORI KAZUO
  2. ĐIỀU ĐỨC PHẬT TÌM THẤY
  3. HÃY CHO ĐI