KINH PHÁP CÚ – PHẨM VOI

KINH PHÁP CÚ

Trích: Kinh Pháp Cú; Việt Dịch: HT Thích Minh Châu; NXB Hồng Đức

320.

Ta như voi giữa trận

Hứng chịu cung tên rơi,

Chịu đựng mọi phỉ báng.

Ác giới rất nhiều người.

321.

Voi luyện, đưa dự hội,

Ngựa luyện, được vua cưỡi,

Người luyện, bậc tối thượng

Chịu đựng mọi phỉ báng.

322.

Tốt thay, con la thuần,

Thuần chủng loài ngựa Xinh.

Đại tượng, voi có ngà.

Tự điều mới tối thượng.

323.

Chẳng phải loài cưỡi ấy,

Đưa người đến Niết Bàn,

Chỉ có người tự điều,

Đến đích nhờ điều phục.

324.

Con voi tên Tài Hộ

Phát dục, khó điều phục,

Trói buộc, không ăn uống.

Voi nhớ đến rừng voi.

325.

Người ưa ngủ, ăn lớn

Nằm lăn lóc qua lại,

Chẳng khác heo no bụng,

Kẻ ngu nhập thai mãi.

326.

Trước tâm này buông lung,

Chạy theo ái, dụ, lạc.

Nay Ta chánh chế ngự,

Như cầm móc điều voi.

327.

Hãy vui không phóng dật,

Khéo phòng hộ tâm ý.

Kéo mình khỏi ác đạo,

Như voi bị sa lầy.

328.

Nếu được bạn hiền trí

Đáng sống chung, hạnh lành,

Nhiếp phục mọi hiểm nguy

Hoan hỷ sống chánh niệm.

329.

Không gặp bạn hiền trí.

Đáng sống chung, hành lành,

Như vua bỏ nước bại,

Hãy sống riêng cô độc,

Như voi sống rừng voi.

330.

Tốt hơn sống một mình,

Không người ngu kết bạn.

Độc thân, không ác hạnh

Sống vô tư vô lự,

Như voi sống rừng voi.

331.

Vui thay, bạn lúc cần!

Vui thay, sống biết đủ,

Vui thay, chết có đức!

Vui thay, mọi khổ đoạn.

332.

Vui thay, hiếu kính mẹ,

Vui thay, hiếu kính cha,

Vui thay, kính Sa môn,

Vui thay, kính Hiền Thánh.

333.

Vui thay, già có giới!

Vui thay, tín an trú!

Vui thay, được trí tuệ,

Vui thay, ác không làm.

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. KINH PHÁP CÚ – PHẨM THAM ÁI
  2. LỜI PHẬT DẠY: HÀNH VI CHÁNH THIỆN LÀM CHO MÌNH CAO THƯỢNG HƠN
  3. TỐT HƠN SỐNG MỘT NGÀY, THẤY ĐƯỢC CÁI BẤT DIỆT

Bài viết mới

  1. DANH NGÔN VỀ SỰ THÔNG MINH
  2. NIỀM TIN VÀO CHỦ NHÂN KHÔNG LÀ CHÌA KHÓA
  3. BẠN THÔNG MINH HƠN BẠN TƯỞNG