KINH PHÁP CÚ

KINH PHÁP CÚ – PHẨM THAM ÁI

334. “Người sống đời phóng dật, Ái tăng như giây leo. Nhảy đời này đời khác, Như vượn tham quả rừng.” 335. “Ai sống...

KINH PHÁP CÚ – PHẨM VOI

320. Ta như voi giữa trận Hứng chịu cung tên rơi, Chịu đựng mọi phỉ báng. Ác giới rất nhiều người. 321. Voi luyện, đưa dự...

LỜI PHẬT DẠY: HÀNH VI CHÁNH THIỆN LÀM CHO MÌNH CAO THƯỢNG HƠN

Kinh Pháp Cú Câu 42: Cái hại của kẻ thù gây ra cho kẻ thù hay oan gia đối với oan gia, không bằng cái hại của tâm niệm hướng...

TỐT HƠN SỐNG MỘT NGÀY, THẤY ĐƯỢC CÁI BẤT DIỆT

Thường tôn trọng, kính lễ Bậc kỳ lão trưởng thượng, Bốn pháp được tăng trưởng: Thọ, sắc, lạc, sức mạnh. (109)

PHẨM PHẬT ĐÀ (BUDDHAVAGGA)

Vị chiến thắng không bại, Vị bước đi trên đời, Không dấu tích chiến thắng, Phật giới rộng mênh mông; Ai dùng chân theo...

THIỀN – KINH PHÁP CÚ

?‍♂️ Người hằng tu thiền định, Thường kiên trì tinh tấn. Bậc trí hưởng Niết Bàn, Ách an tịnh vô thượng. (23)...

PHẨM SONG YẾU – KINH PHÁP CÚ

1. Ý dẫn đầu các pháp, Ý làm chủ, ý tạo; Nếu với ý ô nhiễm, Nói lên hay hành động, Khổ não bước theo sau, Như xe, chân...

VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG

Vui thay, chúng ta sống, Không gì, gọi của ta; Ta sẽ hưởng hỷ lạc, Như chư thiên Quang Âm!

PHẨM TỰ NGÃ

Nếu biết yêu tự ngã, Phải khéo bảo vệ mình, Người trí trong ba canh, Phải luôn luôn tỉnh thức. (157) Trước hết tự đặt...