VUI THAY, CHÚNG TA SỐNG

KINH PHÁP CÚ

Kinh Pháp Cú - Phẩm An Lạc

?Vui thay, chúng ta sống,
Không thù hận, giữa hận thù;
Giữa những người thù hận,
Ta sống, không hận thù! (197)

?Vui thay, chúng ta sống,
Không bệnh, giữa ốm đau;
Giữa những người bệnh hoạn,
Ta sống, không ốm đau! (198)

?Vui thay, chúng ta sống,
Không rộn, giữa rộn ràng;
Giữa những người rộn ràng,
Ta sống, không rộn ràng! (199)

?Vui thay, chúng ta sống,
Không gì, gọi của ta;
Ta sẽ hưởng hỷ lạc,
Như chư thiên Quang Âm! (200)

?Chiến thắng sinh thù oán,
Thất bại chịu khổ đau,
Sống tịch tịnh an lạc,
Bỏ sau mọi thắng bại. (201)
Lửa nào sánh lửa tham,
Ác nào bằng sân hận,
Khổ nào sánh khổ uẩn,
Lạc nào bằng tịnh lạc? (202)

?Đói ăn, bệnh tối thượng,
Các hành, khổ tối thượng,
Hiểu như thực là vậy,
Niết bàn, lạc tối thượng. (203)

?Không bệnh, lợi tối thượng,
Biết đủ, tiền tối thượng;
Thành tín đối với nhau,
Là bà con tối thượng.
Niết bàn, lạc tối thượng. (204)

?Đã nếm vị độc cư,
Được hưởng vị nhàn tịnh,
Không sợ hãi, không ác,
Nếm được vị pháp hỷ. (205)

?Lành thay, thấy Thánh nhân,
Sống chung thường hưởng lạc;
Không thấy những người ngu,
Thường thường được an lạc.(206)

?Sống chung với người ngu,
Lâu dài bị lo buồn;
Khổ thay gần người ngu,
Như thường sống kẻ thù.
Vui thay, gần người trí,
Như chung sống bà con. (207)

?Do vậy:
Bậc hiền sĩ, trí huệ,
Bậc nghe nhiều, trì giới,
Bậc tự chế, Thánh nhân,
Hãy gần gũi, thân cận,
Thiện nhân, trí giả ấy,
Như trăng theo đường sao. (208)

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. MÙA XUÂN CỦA HIỆN TẠI
  2. PHẨM AN LẠC
  3. AN LẠC HẠNH

Bài viết khác của tác giả

  1. KINH PHÁP CÚ – PHẨM THAM ÁI
  2. KINH PHÁP CÚ – PHẨM VOI
  3. LỜI PHẬT DẠY: HÀNH VI CHÁNH THIỆN LÀM CHO MÌNH CAO THƯỢNG HƠN

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN