LỊCH SỬ ĐỨC TARA

HE. GARCHEN RINPOCHE VIII

Trích: Đức Quan Âm Tara-Đấng Phật Mẫu Bảo Vệ Khỏi Tám Chướng Nạn-Bài Giảng Về Thực Hành Đức Quan Âm Tara; Nhà xuất bản Hồng Đức

Nhiều đại kiếp trước đây, trong một thế giới có tên là thế giới Đa Tia sáng, có một vị Phật hiệu là Như Lai Trống – Diệu Âm, có bản tánh như Phật A Di Đà và Phật Vô lượng Thọ, sống cùng với vô lượng tùy tùng. Một vị vua có một người con gái tên là Yeshe Dawa cũng sống vào thời kỳ này. Công chúa Yeshe Dawa đã cúng dường không ngưng nghỉ đến Như Lai Trống-Diệu Âm và đoàn tùy tùng của Ngài. Họ đã bảo công chúa rằng cô sẽ tích tập công đức vĩ đại vì những lần cúng dường này và kết quả là sẽ tái sanh thành một người đàn ông, trở thành một tăng sĩ và đạt giác ngộ.

Công chúa Yeshe Dawa đã trả lời rằng cô không có ước nguyện như vậy vì trên thực tế thì không có sự khác biệt nào giữa một người nam và một người nữ. Cô nói rằng đã có nhiều vị đạt giác ngộ trong thân tướng của người nam nhưng không có nhiều người đạt giác ngộ trong thân tướng người nữ. Cô muốn đạt giác ngộ trong thân tướng của một người nữ hơn và đã cầu nguyện để cô được xuất hiện trong thân người nữ trong những đời vị lai cho đến khi cô đạt giác ngộ. Lời cầu nguyện của cô đã thành hiện thực và trong nhiều đại kiếp, cô đã xuất hiện trong thân tướng người nữ và thực hành công hạnh đem lại lợi lạc cho chúng sinh. Sau này, Công chúa Yeshe Dawa đã trở thành Đức Tara.

Một câu chuyện khác, Đức Tara đã được sinh ra từ những giọt nước mắt của Đức Quan Thế Âm trong nhiều đại kiếp trước đây. Do vậy, Đức Tara cũng giống như con gái của Đức Quan Thế Âm vậy. Trong truyền thống kinh thừa, có nhiều câu chuyện về những lời tiên tri và những chúng sinh đã trực tiếp được nhìn thấy Đức Tara. Người ta nói rằng Đức Tara là mẹ của công hạnh giác ngộ của tất cả chư Phật ba thời. Bà là bà mẹ vĩ đại xuất hiện dưới nhiều thân tướng trong thế giới loài người. Ví dụ, bà xuất hiện trong thế giới này như mẹ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, [Hoàng hậu] Mayadevi, vốn đã thị tịch bảy ngày sau khi đức Phật đản sanh. Trong dòng truyền thừa Drikung Kagyu, Đức Tara xuất hiện trong thế giới loài người như Đức Achi Chokyi Drolma, bà cố của Sơ Tổ Jigten Sumgön. Đức Achi đã về cõi tịnh độ trong thân cầu vồng. Nhiều năm sau, Đức Jigten Sumgön đã trực tiếp nhìn thấy khuôn mặt của Đức Tara và có được cảm hứng để trước tác lời nguyện. Bảy Đoạn Kệ Khẩn nguyện Đức Tara xin Gia hộ.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. BẢY ĐOẠN KỆ KHẨN NGUYỆN ĐẤNG BẢO HỘ QUAN ÂM TARA
  2. MƯỜI BỐN CÔNG ĐỨC VÔ ÚY CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM
  3. BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM TRONG TÍN NGƯỠNG CỦA NGƯỜI NHẬT BẢN

Bài viết khác của tác giả

  1. BÌNH GIẢNG LỜI NGUYỆN CỦA TÁNH GIÁC PHỔ HIỀN NHƯ LAI
  2. BÌNH GIẢNG 37 PHÁP TU CỦA BỒ TÁT – PHÁP TU THỨ 21
  3. BỐN KHÍA CẠNH THỰC HÀNH PHÁP BỔN TÔN

Bài viết mới

  1. TÌM THẤY VIỆC BẠN YÊU THÍCH VÀ SỐNG CHẾT VỚI NÓ
  2. TRÁI TIM RỘNG LƯỢNG
  3. HÔM NAY BẠN CÓ HẠNH PHÚC KHÔNG?