HE. GARCHEN RINPOCHE VIII

NHỮNG THIỆN HẠNH CỦA THÂN, KHẨU VÀ TÂM

Các bạn Pháp, sáng nay tôi sẽ nói về sự tích lũy công đức và tịnh hóa những che chướng. Trong Lời Cầu Nguyện Phát Bồ đề...

HÃY XA LÌA KẺ XẤU – BÌNH GIẢNG 37 PHÁP TU BỒ TÁT

Khi giao du với bạn xấu, tam độc sẽ gia tăng; việc lắng nghe, suy tư, thiền tập sẽ giảm sút; tình yêu thương và lòng bi mẫn...

VÔ MINH – LỜI NGUYỆN CỦA TÁNH GIÁC PHỔ HIỀN NHƯ LAI

—— Vô minh bẩm sinh nghĩa là không có chánh niệm và xao lãng. Vô minh đặt tên là những tư tưởng nhị nguyên phân biệt...

HUYỄN MỘNG CUỘC ĐỜI

Câu kế tiếp nói rằng: “Ôi! Hãy nhìn kỹ vào các pháp, hay hiện tượng thế gian! Hư ảo hệt như mơ, chúng không thể còn mãi!...

ĐẠI BI TÂM NGUYỆN CỦA PHỔ HIỀN NHƯ LAI

Qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, nguyện tất cả chúng sanh đều thành Phật, trọn vẹn hoàn thiện trong Pháp Giới. Nói cách...

GIẢI THÍCH VỀ TREKCHO VÀ THOGAL

Câu hỏi: Xin Rinpoche giải thích về trekcho và thogal, và hướng dẫn chúng con cách thực hành một cách hiệu quả hai phương pháp...
Những lời khai thị từ bậc tôn quý

BỒ ĐỀ TÂM – NỀN TẢNG GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC PHẬT

Đức Phật đã dạy tám mươi bốn ngàn Pháp môn khác nhau nhưng nếu chúng ta đi tìm bản chất của những giáo lý này thì chúng...

BỒ ĐỀ TÂM – NỀN TẢNG GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC PHẬT

KHAI THỊ SỐ 79 BỒ ĐỀ TÂM – NỀN TẢNG GIÁO HUẤN CỦA ĐỨC PHẬT —— Đức Phật đã dạy tám mươi bốn ngàn Pháp...

NHẬN BIẾT TÁNH GIÁC VỐN SẴN

Thường thì người ta hỏi câu này: tất cả chúng sanh thực sự đến từ đâu? Ở đây có nói: Từ ban sơ, các bạn, những chúng...