LỜI NGUYỆN TRONG MỌI CỬ CHỈ, HÀNH ĐỘNG

KINH HOA NGHIÊM

Trích “Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Tịnh Hạnh Thứ Mười Một" Tập 1
Dịch giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát bảo Trí Thủ Bồ Tát : Nếu Bồ Tát khéo dụng tâm thời được tất cả công đức thắng diệu, nơi Phật pháp được tâm vô ngại, được trụ nơi đạo của tam thế chư Phật, thuận theo chúng sanh hằng không bỏ rời, đều có thể thông đạt đúng các pháp tướng, dứt tất cả điều ác, đầy đủ tất cả điều lành, sẽ được hình sắc đệ nhứt như Phổ Hiền, đầy đủ tất cả hạnh nguyện, với tất cả pháp đều được tự tại, sẽ là Đạo Sư thứ hai của chúng sanh.

Phật tử ! Bồ Tát dụng tâm thế nào mà có thể được tất cả thắng diệu công đức ?
Phật tử lóng nghe đây :

Bồ Tát ở nhà nên nguyện chúng sanh biết nhà tánh không khỏi sự bức ngặt.

Hiếu thờ cha mẹ nên nguyện chúng sanh kính thờ chư Phật hộ dưỡng tất cả.

Vợ con hội họp nên nguyện chúng sanh oán thân bình đẳng lìa hẳn tham trước.

Nếu được ngũ dục nên nguyện chúng sanh nhổ mũi tên dục rốt ráo an ổn.

Kỹ nhạc tụ hội nên nguyện chúng sanh vui nơi chánh pháp rõ nhạc chẳng thật.

Lúc đeo trang sức nên nguyện chúng sanh bỏ tư trang giả đến chỗ chơn thật.

Lên trên lầu các nên nguyện chúng sanh lên lầu chánh pháp thấy suốt tất cả.

Nếu có bố thí nên nguyện chúng sanh bỏ được tất cả lòng không ái trước.

Chúng hội tu tập nên nguyện chúng sanh xả những tụ pháp thành Nhứt thiết trí.

Nếu ở ách nạn nên nguyện chúng sanh tùy ý tự tại chỗ làm vô ngại.

Lúc bỏ cư gia nên nguyện chúng sanh xuất gia vô ngại tâm được giải thoát.

Vào Tăng già lam nên nguyện chúng sanh diễn thuyết các thứ pháp không tranh cãi.

Đến đại tiểu Sư nên nguyện chúng sanh khéo thờ Sư trưởng tập làm điều lành.

Cầu xin xuất gia nên nguyện chúng sanh được pháp bất thối lòng không chướng ngại.

Cạo bỏ râu tóc nên nguyện chúng sanh lìa hẳn phiền não rốt ráo tịch diệt.

Đắp y cà sa nên nguyện chúng sanh lòng không nhiễm trước đủ đạo đại tiên.

Lúc chánh xuất gia nên nguyện chúng sanh đồng Phật xuất gia cứu hộ tất cả.

Tự quy y Phật nên nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát tâm vô thượng.

Tự quy y Pháp nên nguyện chúng sanh sâu vào kinh tạng trí huệ như biển.

Tự quy y Tăng nên nguyện chúng sanh thống lý đại chúng tất cả vô ngại.

Lúc thọ học giới nên nguyện chúng sanh khéo học nơi giới chẳng làm điều ác.

Thọ Xà Lê dạy nên nguyện chúng sanh đầy đủ oai nghi chỗ làm chơn thật.

Thọ Hòa Thượng dạy nên nguyện chúng sanh vào trí vô sanh đến chỗ vô y.

Thọ giới cụ túc nên nguyện chúng sanh đủ các phương tiện được pháp tối thắng.

Nếu vào nhà cửa nên nguyện chúng sanh lên nhà vô thượng an trụ bất động.

Nếu trải giường tòa nên nguyện chúng sanh trải mở pháp lành thấy tướng chơn thật.

Chánh thân đoan tọa nên nguyện chúng sanh ngồi Bồ đề tòa tâm không tham trước.

Lúc ngồi kiết già nên nguyện chúng sanh căn lành kiên cố được bực bất động.

Tu hành nơi định nên nguyện chúng sanh dùng định phục tâm rốt ráo không thừa.

Nếu tu pháp quán nên nguyện chúng sanh thấy lý như thật trọn không tranh cãi.

Xả ngồi kiết già nên nguyện chúng sanh quan sát hành pháp đều quy tan mất.

Lúc để chân đứng nên nguyện chúng sanh tâm được giải thoát an trụ bất động.

Nếu cất chân lên nên nguyện chúng sanh khỏi biển sanh tử đủ các pháp lành.

Lúc mặc quần dưới nên nguyện chúng sanh mặc những căn lành đầy đủ hổ thẹn.

Chỉnh áo cột giải nên nguyện chúng sanh kiểm thúc căn lành chẳng để tan mất.

Nếu mặc áo trên nên nguyện chúng sanh được căn lành lớn đến bờ pháp kia.

Đắp Tăng già lê nên nguyện chúng sanh vào ngôi đệ nhứt được pháp bất động.

Tay cầm nhành dương nên nguyện chúng sanh đều được diệu pháp rốt ráo thanh tịnh.

Lúc đại tiểu tiện nên nguyện chúng sanh bỏ tham sân si dẹp trừ điều tội.

Việc rồi đến nước nên nguyện chúng sanh trong pháp xuất thế qua đến mau chóng.

Rửa ráy thân nhơ nên nguyện chúng sanh thanh tịnh điều nhu rốt ráo không nhơ.

Xối nước trên tay nên nguyện chúng sanh được tay thanh tịnh thọ trì Phật pháp.

Dùng nước rửa mặt nên nguyện chúng sanh được tịnh pháp môn trọn không nhơ bợn.

Bước chân lên đường nên nguyện chúng sanh đến chỗ Phật đi vào nơi vô y.

Nếu ở nơi đường nên nguyện chúng sanh hay đi đường Phật hướng pháp vô dư.

Theo đường mà đi nên nguyện chúng sanh noi tịnh pháp giới tâm không chướng ngại.

Thấy lên đường cao nên nguyện chúng sanh khỏi hẳn ba cõi tâm không khiếp nhược.

Thấy xuống đường thấp nên nguyện chúng sanh tâm ý khiêm hạ lớn căn lành Phật.

Thấy đường quanh co nên nguyện chúng sanh bỏ đạo bất chánh trừ hẳn ác kiến.

Nếu thấy đường thẳng nên nguyện chúng sanh tâm ý chánh trực không dua không dối.

Thấy đường nhiều bụi nên nguyện chúng sanh xa lìa bụi bặm được pháp thanh tịnh.

Thấy đường không bụi nên nguyện chúng sanh thường tu đại bi tâm ý nhuần thấm.

Nếu thấy đường hiểm nên nguyện chúng sanh trụ chánh pháp giới lìa những tội nạn.

Nếu thấy chúng hội nên nguyện chúng sanh nói pháp thậm thâm tất cả hòa hiệp.

Nếu thấy trụ lớn nên nguyện chúng sanh lìa tâm chấp ngã không có phẫn hận.

Nếu thấy Tòng lâm nên nguyện chúng sanh chư Thiên và Nhơn chỗ nên kính lễ.

Nếu thấy núi cao nên nguyện chúng sanh căn lành siêu thoát không thể tột đảnh.

Lúc thấy cây gai nên nguyện chúng sanh chóng được cắt bỏ những gai tam độc.

Thấy cây lá rậm nên nguyện chúng sanh dùng định giải thoát để làm che chói.

Nếu thấy hoa nở nên nguyện chúng sanh các pháp thần thông như hoa đua nở.

Nếu thấy cây hoa nên nguyện chúng sanh tướng tốt như hoa đủ ba mươi hai.

Nếu thấy trái hột nên nguyện chúng sanh được pháp tối thắng chứng đạo Bồ đề.

Nếu thấy sông lớn nên nguyện chúng sanh được dự pháp lưu vào Phật trí hải.

Nếu thấy bờ đầm nên nguyện chúng sanh chóng ngộ diệu pháp nhứt vị của Phật.

Nếu thấy ao hồ nên nguyện chúng sanh ngữ nghiệp hoàn toàn hay khéo diễn thuyết.

Nếu thấy giếng nước nên nguyện chúng sanh đầy đủ biện tài diễn tất cả pháp.

Nếu thấy suối chảy nên nguyện chúng sanh thêm lớn phương tiện thiện căn vô tận.

Nếu thấy cầu lộ nên nguyện chúng sanh rộng độ tất cả dường như cầu đò.

Nếu thấy nước chảy nên nguyện chúng sanh được ý nguyện lành rửa nhơ phiền não.

Thấy dọn vườn tược nên nguyện chúng sanh trong vườn ngũ dục dọn sạch cỏ ái.

Nếu thấy công viên nên nguyện chúng sanh siêng tu hạnh lành đến Phật Bồ đề.

Thấy người nghiêm sức nên nguyện chúng sanh trang nghiêm thân đẹp ba mươi hai tướng.

Thấy không nghiêm sức nên nguyện chúng sanh bỏ những trang sức đủ hạnh đầu đà.

Thấy người ham vui nên nguyện chúng sanh vui nơi chánh pháp ưa thích chẳng bỏ.

Thấy không ham vui nên nguyện chúng sanh trong sự hữu vi lòng không ưa thích.

Thấy người vui sướng nên nguyện chúng sanh thường được an vui thích cúng dường Phật.

Thấy người khổ não nên nguyện chúng sanh được căn bổn trí dứt trừ sự khổ.

Thấy người mạnh khỏe nên nguyện chúng sanh vào chơn thật huệ trọn không bịnh khổ.

Thấy người tật bịnh nên nguyện chúng sanh biết thân không tịch lìa sự tranh cãi.

Thấy người xinh đẹp nên nguyện chúng sanh với Phật Bồ Tát thường kính thường tin.

Thấy người xấu xí nên nguyện chúng sanh với điều bất thiện chẳng ưa chẳng thích.

Thấy người báo ơn nên nguyện chúng sanh với Phật Bồ Tát hay biết ân đức.

Thấy người bội ơn nên nguyện chúng sanh với kẻ làm ác chẳng trả thù oán.

Nếu thấy Sa Môn nên nguyện chúng sanh điều nhu tịch tịnh rốt ráo đệ nhứt.

Thấy Bà La Môn nên nguyện chúng sanh giữ trọn phạm hạnh lìa tất cả ác.

Thấy người khổ hạnh nên nguyện chúng sanh y nơi khổ hạnh đến bực rốt ráo.

Thấy người hạnh tốt nên nguyện chúng sanh giữ bền chí hạnh chẳng bỏ Phật đạo.

Thấy mặc giáp trụ nên nguyện chúng sanh thường mặc giáp lành đến pháp vô sư.

Thấy người luận nghị nên nguyện chúng sanh đều dẹp phá được tất cả dị luận.

Thấy người chánh mạng nên nguyện chúng sanh được mạng thanh tịnh không dối giả dạng.

Nếu thấy Quốc vương nên nguyện chúng sanh được làm Pháp Vương thường chuyển chánh pháp.

Nếu thấy Vương tử nên nguyện chúng sanh từ pháp hóa sanh mà làm Phật tử.

Nếu thấy thành quách nên nguyện chúng sanh được thân kiên cố tâm không hèn nhát.

Thấy ở rừng vắng nên nguyện chúng sanh đáng được trời người ca ngợi kính ngưỡng.

Vào xóm khất thực nên nguyện chúng sanh nhập thâm pháp giới tâm không chướng ngại.

Đến cửa nhà người nên nguyện chúng sanh vào trong tất cả cửa nhà Phật pháp.

Vào nhà người rồi nên nguyện chúng sanh được vào Phật thừa ba thời bình đẳng.

Thấy không thí xả nên nguyện chúng sanh thường chẳng bỏ rời pháp công đức lớn.

Thấy người thí xả nên nguyện chúng sanh được bỏ lìa hẳn khổ ba ác đạo.

Nếu thấy bát không nên nguyện chúng sanh tâm ý thanh tịnh trống sạch phiền não.

Nếu thấy bát đầy nên nguyện chúng sanh đầy đủ trọn vẹn tất cả thiện pháp.

Nếu được cung kính nên nguyện chúng sanh cung kính tu hành tất cả Phật pháp.

Chẳng được cung kính nên nguyện chúng sanh chẳng làm tất cả những điều bất thiện.

Thấy người hổ thẹn nên nguyện chúng sanh đủ hạnh hổ thẹn che giữ căn thân.

Thấy không hổ thẹn nên nguyện chúng sanh lìa bỏ không thẹn trụ đạo đại từ.

Được thực phẩm ngon nên nguyện chúng sanh đều được mãn nguyện không lòng tham muốn.

Được thực phẩm dở nên nguyện chúng sanh ai cũng đều được pháp vị tam muội.

Được vật thực mềm nên nguyện chúng sanh huân tập đại bi tâm ý nhu nhuyến.

Được vật thực cứng nên nguyện chúng sanh tâm không nhiễm trước dứt hết tham ái.

Nếu lúc ăn cơm nên nguyện chúng sanh ăn món thiền duyệt pháp hỉ no đủ.

Lúc thọ mùi vị nên nguyện chúng sanh được Phật hương vị cam lộ đầy đủ.

Lúc ăn cơm xong nên nguyện chúng sanh việc làm đều xong đủ những Phật pháp.

Nếu lúc thuyết pháp nên nguyện chúng sanh biện luận vô tận tuyên rộng pháp yếu.

Lúc ra khỏi nhà nên nguyện chúng sanh thâm nhập Phật trí khỏi hẳn ba cõi.
Nếu lúc xuống nước nên nguyện chúng sanh vào nhứt thiết trí rõ ba thời đồng.

Tắm rửa thân thể nên nguyện chúng sanh thân tâm không nhơ trong ngoài sáng sạch.

Mùa nắng nóng độc nên nguyện chúng sanh bỏ lìa khổ não tất cả đều hết.

Hết nắng vừa mát nên nguyện chúng sanh chứng pháp vô thượng rốt ráo mát mẻ.

Lúc đọc tụng kinh nên nguyện chúng sanh thuận lời Phật dạy tổng trì chẳng quên.

Nếu được thấy Phật nên nguyện chúng sanh được vô ngại nhãn thấy tất cả Phật.

Lúc ngắm kỹ Phật nên nguyện chúng sanh đều như Phổ Hiền xinh đẹp nghiêm tốt.

Lúc thấy tháp Phật nên nguyện chúng sanh tôn trọng như tháp thọ trời người cúng.

Cung kính xem tháp nên nguyện chúng sanh chư Thiên và Người cùng nhau chiêm ngưỡng.

Đảnh lễ tháp Phật nên nguyện chúng sanh tất cả trời người chẳng thấy đảnh được.

Đi nhiễu tháp Phật nên nguyện chúng sanh tu hành không trái thành nhứt thiết trí.

Nhiễu tháp ba vòng nên nguyện chúng sanh siêng cầu Phật đạo lòng không biếng trễ.

Khen công đức Phật nên nguyện chúng sanh đều đủ công đức ca ngợi vô tận.

Khen tướng hảo Phật nên nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân chứng pháp vô tướng.

Nếu lúc rửa chân nên nguyện chúng sanh đủ sức thần túc chỗ đi vô ngại.

Ngủ nghỉ phải thời nên nguyện chúng sanh thân được an ổn lòng không động loạn.

Ngủ vừa tỉnh giấc nên nguyện chúng sanh tất cả trí giác ngó khắp mười phương.

Phật tử ! Nếu chư Bồ Tát dụng tâm như vậy thời được tất cả công đức thắng diệu. Tất cả thế gian : Chư Thiên, Ma, Phạm, Sa Môn, Bà La Môn, Càn Thát Bà, A Tu La v.v… nhẫn đến tất cả Thanh Văn, Duyên Giác không thể làm lay động được.

Trích “Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Tịnh Hạnh Thứ Mười Một” Tập 1
Dịch giả: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. HẠNH PHỔ HIỀN: HỒI HƯỚNG ĐỒNG THỜI KHẮP CẢ
  2. CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU TRONG KINH HOA NGHIÊM
  3. VÌ CHÚNG SANH MÀ BỒ TÁT HỒI HƯỚNG

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN