KINH HOA NGHIÊM

HẠNH PHỔ HIỀN: HỒI HƯỚNG ĐỒNG THỜI KHẮP CẢ

Dùng tâm này để thành tựu sức Phật tự tại của Phổ Hiền...

CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU TRONG KINH HOA NGHIÊM

Thế giới Hoa Nghiêm là thế giới làm bằng hoa, được trang nghiêm bằng hoa. Thế giới chúng ta đang sống ở trong biển thế giới...

VÌ CHÚNG SANH MÀ BỒ TÁT HỒI HƯỚNG

Chư Phật tử ! Đại Bồ Tát dùng các căn lành nguyện được trang nghiêm tất cả cõi Phật. Nguyện được khắp cùng tất cả...
Đức Phật thuyết pháp

BỒ TÁT DI LẶC KHEN NGỢI CÔNG ĐỨC CỦA THIỆN TÀI ĐỒNG TỬ

Di Lặc Bồ Tát quán sát tất cả chúng hội nơi đạo tràng chỉ dạy Thiện Tài rằng: Này đại chúng! Các ngài thấy đồng tử...

BỆNH KHỔ DO VÔ MINH

Ðây là mười pháp: Tất cả pháp vì vô tướng nên bình đẳng, vì vô thể nên bình đẳng, vì vô sanh nên bình đẳng, vì vô...

MƯỜI VÔ ÚY CỦA ĐẠI BỒ TÁT 

Nghĩ rằng: tôi chẳng tự thấy có một chúng sanh đáng được thành thục, mà chẳng thể thị hiện Phật tự tại để thành...

TU HÀNH NHỮNG PHÁP TRỢ ĐẠO PHƯỚC TRÍ

Chư Phật tử ! Đại Bồ Tát này biết như thiệt đây là khổ Thánh đế, đây thật là khổ Tập Thánh đế, đây là khổ Diệt...

QUÁN LÝ SỰ VÔ NGẠI

Chính nơi sự người ta thấy lý, nơi sắc tướng người ta thấy tánh Không. Nơi sự có lý và nơi lý có sự, do đó được gọi...

TÂM NHƯ NHÀ HỌA SĨ

Nếu người muốn rõ biết. Tất cả Phật ba đời. Phải quán pháp giới tánh. Tất cả duy tâm tạo.