PHÁP GIỚI SỰ SỰ VÔ NGẠI

KINH HOA NGHIÊM

Tất cả các thế giới Đều vào trong một cõi Thế giới chẳng là một Lại cũng không tạp loạn.

Ở trong một vi trần
Đều thấy các thế giới
Như ở một vi trần
Tất cả trần cũng vậy.

Thế giới đều vào trong
Bất tư nghì như vậy
Trong mỗi trần đều có
Mười phương ba đời pháp.

Cõi loài đều vô lượng
Đều hay phân biệt hết
Trong mỗi trần đều có
Vô lượng những cõi Phật

Tất cả các thế giới
Đều vào trong một cõi
Thế giới chẳng là một
Lại cũng không tạp loạn.

(Phẩm Phổ Hiền hạnh, thứ 36).

Nếu thấy được thân Phật
Thanh tịnh như Pháp tánh
Với tất cả Phật pháp
Người này không nghi lầm.

Nếu thấy tất cả pháp
Bản tánh như Niết-bàn
Đây là thấy Như Lai
Rốt ráo vô sở trụ.

(Phẩm Dạ-ma cung kệ tán, thứ 20)

Trong mỗi trần đều có
Pháp mười phương ba đời
Trong mỗi trần đều có
Vô lượng những cõi Phật
……
Vô lượng vô số kiếp
Hiểu đó tức một niệm
Biết niệm cũng vô niệm
Như vậy thấy thế gian.

(Phẩm Phổ Hiền hạnh, thứ 36)

Trích “Kinh Hoa Nghiêm – Phẩm Phổ Hiền Hạnh, thứ 36, Phẩm Dạ ma cung kệ tán, thứ 20”

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. PHÁP TÁNH
  2. CÁI THẤY PHÁP GIỚI
  3. KINH PHÁP CÚ: PHẨM HOA

Bài viết khác của tác giả

  1. HẠNH PHỔ HIỀN: HỒI HƯỚNG ĐỒNG THỜI KHẮP CẢ
  2. CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU TRONG KINH HOA NGHIÊM
  3. VÌ CHÚNG SANH MÀ BỒ TÁT HỒI HƯỚNG

Bài viết mới

  1. SỐNG KHÔNG NHÌN LUI, SỐNG KHÔNG NHÌN TỚI
  2. THẾ GIỚI NHƯ TÔI THẤY
  3. ĐẶT MÌNH VÀO THIÊN NHIÊN