CÁI THẤY PHÁP GIỚI

KINH HOA NGHIÊM

(Kinh HOA NGHIÊM, phẩm THẾ CHỦ DIỆU NGHIÊM THỨ NHẤT)

Rõ biết Pháp tánh là vô ngại
Hiện khắp mười phương vô lượng cõi
Nơi cảnh giới Phật chẳng nghĩ bàn
Khiến chúng đồng quy biển giải thoát.

Như Lai ở đời không chỗ y
Hiện trong các cõi như vang, bóng
Pháp tánh rốt ráo không khởi sanh
Thắng Kiến thiên vương được ngộ nhập.

Thân Phật thanh tịnh thường tịch diệt
Quang minh chiếu sáng khắp thế gian
Không tướng, không hành, không hình bóng
Ví như mây nổi giữa không gian.

… … …

Pháp vương an trụ cung Diệu Pháp
Pháp thân quang minh soi tất cả
Pháp tánh vô tướng không gì sánh
Hải Âm phạm vương được giải thoát.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU TRONG KINH HOA NGHIÊM

Bài viết khác của tác giả

  1. HẠNH PHỔ HIỀN: HỒI HƯỚNG ĐỒNG THỜI KHẮP CẢ
  2. CHÂN KHÔNG DIỆU HỮU TRONG KINH HOA NGHIÊM
  3. VÌ CHÚNG SANH MÀ BỒ TÁT HỒI HƯỚNG

Bài viết mới

  1. THỰC HÀNH CÁC PHÁP BA-LA-MẬT
  2. BỊ BỎ RƠI
  3. HÃY ĐỂ TRÍ TUỆ KHỞI SINH