NỀN TẢNG ĐỜI SỐNG TỪ GỐC VÔ TRỤ

KINH DUY MA CẬT

Phẩm Quán Chúng Sanh

Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi: “Bồ tát muốn nương dựa vào lực công đức của Như Lai, phải trụ chỗ nào?”
Đáp rằng: “Bồ tát muốn nương dựa vào lực công đức của Như Lai, phải trụ vào chỗ độ thoát tất cả chúng sanh.”
Lại hỏi: “Muốn giải thoát chúng sanh phải làm gì?”
Đáp rằng: “Phải trừ phiền não cho họ.”
Hỏi: “Muốn trừ phiền não phải làm gì?”
Đáp: “Phải thật hành chánh niệm.”
Hỏi: “Làm sao thật hành chánh niệm?”
Đáp: “Phải thật hành chẳng sanh chẳng diệt.”
Hỏi: “Pháp gì chẳng sanh, pháp gì chẳng diệt?”
Đáp: “Bất thiện chẳng sanh, pháp thiện chẳng diệt.”
Lại hỏi: “Thiện và bất thiện lấy gì làm gốc?”
Đáp: “Thân tướng làm gốc.”
Hỏi: “Thân tướng lấy gì làm gốc?”
Đáp: “Tham dục làm gốc.”
Hỏi: “Tham dục lấy gì làm gốc?”
Đáp: “Phân biệt hư vọng làm gốc.”
Hỏi: “Phân biệt hư vọng lấy gì làm gốc?”
Đáp: “Tưởng điên đảo làm gốc.”
Hỏi: “Tưởng điên đảo lấy gì làm gốc?”
Đáp: ‘‘Không trụ làm gốc.”
Hỏi: “Không trụ lấy gì làm gốc?”
Đáp: “Không trụ thì không gốc.
‘‘Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, từ gốc không trụ, lập tất cả pháp.”

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. BỒ TÁT HẠNH
  2. CÁI VUI CỦA PHÁP
  3. THÂN VÀ PHÁP THÂN

Bài viết mới

  1. HÀNH ĐỘNG VÌ ĐỜI, VÌ NGƯỜI – INAMORI KAZUO
  2. ĐIỀU ĐỨC PHẬT TÌM THẤY
  3. HÃY CHO ĐI