THÂN VÀ PHÁP THÂN

KINH DUY MA CẬT

Trích “Kinh Duy Cật”

Với những người đến thăm, Duy Ma Cật nhân bệnh của thân bèn rộng rãi thuyết pháp:

         “Các nhân giả! Thân này vô thường, không mạnh, không sức lực, không kiên cố, là thứ mau hư hoại, chẳng thể tin được. Nó là khổ, là não, là chỗ chứa nhóm các bệnh tật.

         “Các nhân giả! Cái thân này đây, người sáng suốt không bao giờ nương cậy nó. Thân này như bọt đọng, không thể cầm nắm. Thân này như bọt nước, không thể còn lâu. Thân này như ngọn lửa, do khát ái sanh. Thân này như cây chuối, bên trong không cứng chắc. Thân này như huyễn, từ điên đảo khởi. Thân này như mộng, do hư vọng mà thấy ra. Thân này như ảnh, theo duyên nghiệp mà hiện. Thân này như tiếng vang, thuộc các nhân duyên. Thân này như mây nổi, giây phút biến mất. Thân này như tia chớp, niệm niệm chẳng dừng ở. Thân này không có chủ, như đất vô tri. Thân này không có ngã, như lửa tự cháy. Thân này không có thọ mạng, như gió tan dừng. Thân này không có người, như nước chảy xuôi. Thân này chẳng thật, bốn đại làm nhà. Thân này là không, lìa ta và cái của ta. Thân này vô tri, như cỏ cây gạch đá. Thân này vô tác, do sức gió nghiệp chuyển. Thân này bất tịnh, đầy dẫy xấu dơ. Thân này là giả dối, dầu có tạm dùng những việc tắm rửa ăn mặc, rốt cuộc cũng tiêu ma. Thân này là tai họa, đủ một trăm lẻ một bệnh khổ. Thân này như giếng trên gò khô, bị cái già ép bức. Thân này không định, hẳn sẽ phải chết. Thân này như rắn độc, như kẻ cướp oán thù, như xóm nhà không người, do ấm, nhập, giới hợp thành.”

         “Các nhân giả! Thân này đáng lo đáng chán, hãy nên ưa muốn Phật thân. Bởi vì sao? Phật thân tức là Pháp thân vậy. Thân ấy từ vô lượng công đức trí huệ sanh, từ giới, định, huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến sanh, từ Từ, Bi, Hỷ, Xả sanh. Từ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, nhu hòa, cần hành, tinh tấn, thiền định, giải thoát tam muội, đa văn trí huệ, các pháp ba la mật sanh. Từ phương tiện sanh, từ lục thông sanh. Từ tam minh sanh, từ ba mươi bảy đạo phẩm sanh. Từ chỉ quán sanh, từ mười lực, bốn vô sở úy, mười tám pháp bất cọng sanh. Từ đoạn trừ tất cả pháp bất thiện sanh, từ tích tập tất cả thiện pháp sanh. Từ chân thật mà sanh. Từ tỉnh giác thấu suốt tánh Không mà sanh. Từ vô lượng pháp thanh tịnh như thế mà Như Lai thân sanh.”

         “Các nhân giả! Muốn được Phật thân, dứt hết mọi bệnh tật chúng sanh, thì phải phát tâm Bồ đề vô thượng chánh đẳng chánh giác.”

 

Như vậy, trưởng giả Duy Ma Cật vì những người đến thăm bệnh mà thuyết pháp, khiến vô số ngàn người đều phát tâm Bồ đề vô thượng chánh đẳng chánh giác.

???

Bình luận


Bài viết khác của tác giả

  1. BỒ TÁT HẠNH
  2. CÁI VUI CỦA PHÁP
  3. GIA ĐÌNH VÀ TÀI SẢN CỦA BỒ TÁT

Bài viết mới

  1. SAO MAI ĐÃ MỌC
  2. ĐỪNG CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN, HÃY TẶNG NHỮNG GÌ NGƯỜI KHÁC CẦN
  3. NUÔI DƯỠNG TRÍ TÒ MÒ