ABRAHAM MASLOW

Abraham Maslow (1908- 1970)

Abraham Maslow là một nhà tâm lý học người Mỹ có lẽ được biết đến như một trong những người sáng lập tâm lý học nhân văn và vì hệ thống nhu cầu nổi tiếng của ông. Maslow cảm thấy rằng lý thuyết phân tâm học của Freud và lý thuyết hành vi của Skinner quá tập trung vào các khía cạnh tiêu cực hoặc bệnh lý của sự tồn tại và bỏ qua tất cả tiềm năng và sáng tạo mà con người sở hữu.

Hệ thống nhu cầu của Maslow cho thấy mọi người có một số nhu cầu và khi những nhu cầu này được đáp ứng, họ có thể tiếp tục theo đuổi các nhu cầu khác. Các nhu cầu ở cơ sở của hệ thống phân cấp của anh ta có bản chất cơ bản hơn, dần dần chuyển sang các nhu cầu xã hội, cảm xúc và tự thực hiện nhiều hơn khi một người tiến lên thứ bậc

Tên đầy đủ của ông là Abraham Harold Maslow, ông sinh ngày 1-4-1908, mất năm 8-5-1970. Ông là một nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ. Là người đáng chú ý nhất với sự đề xuất về Tháp nhu cầu và ông được xem là cha đẻ của chủ nghĩa nhân văn trong Tâm lý học.

NHU CẦU

 Cái cần thiết để thay đổi một người là thay đổi ý thức tỉnh giác của chính người ấy...