AKIHIRO ANKATAKI

NĂNG LƯỢNG, NIỀM TIN VÀ ĐỘNG LỰC

CỘI NGUỒN ĐỘNG LỰC Tôi bắt đầu viết sách năm hai mươi tuổi. Hai mươi chín tuổi thì cuốn sách đầu tiên của  tôi được...