ALAIN

ALAIN (1868 – 1951) NÓI VỀ HẠNH PHÚC

? Mọi ý tưởng tôi có, tôi phải phủ nhận, đó là cách của tôi để thử chúng.