ALEX KENNEDY

ĐỒNG THANH ĐỒNG KHÍ CHỌN BẰNG HỮU TÂM LINH

Với sự kính trọng Schopenhauer, chúng ta phải nói rằng đạo bằng hữu, và đặc thù là đạo bằng hữu tâm linh, không thể...