ARNOLD TOYNBEE

VỀ NHỮNG NỀN VĂN MINH

Văn minh là một chuyển động chứ không phải một số phận, một cuộc du hành chứ không phải là một bến đậu.