BẠCH ẨN HUỆ HẠC

NGỮ LỤC CỦA THIỀN SƯ BẠCH ẨN HUỆ HẠC

Cái gì giá trị cao hơn mọi cái khác là thực hành đến sau khi ngộ. Thực hành ấy là gì? Đó là thực hành đặt Bồ đề tâm...