NGỮ LỤC CỦA THIỀN SƯ BẠCH ẨN HUỆ HẠC

BẠCH ẨN HUỆ HẠC

Chùa Asakusa Kannon – Nhật Bản

Cái gì là thiền định chân thật này? Đó là làm mọi sự: ho, nuốt, động tay, cử động, lặng yên, lời nói, hành động, xấu và tốt, vinh và nhục, được và mất, đúng và sai, đưa vào trong một công án duy nhất này.

Tất cả mọi chúng sanh tự bản tánh là những vị Phật, như băng tự bản tánh là nước. Ngoài nước không có băng, ngoài chúng sanh không có chư Phật.

Vào lúc này, có thiếu cái gì đâu? Niết bàn là ngay tại đây, ngay bây giờ trước mắt bạn. Chỗ này là xứ hoa sen. Thân thể này là Phật.

Ở đáy của ngờ lớn nằm sẵn ngộ lớn. Nếu bạn nghi trọn vẹn, bạn sẽ ngộ trọn vẹn.

Nếu bạn quên chính bạn, bạn trở thành vũ trụ.

Thiền định giữa hoạt động thì ngàn lần tốt hơn thiền định trong tĩnh lặng.

Cái gì giá trị cao hơn mọi cái khác là thực hành đến sau khi ngộ. Thực hành ấy là gì? Đó là thực hành đặt Bồ đề tâm lên trước nhất và cao nhất.

Bạn biết tiếng của hai bàn tay vỗ vào nhau; hãy nói cho tôi, tiếng của một bàn tay là gì?

Từ đại dương của không nỗ lực, hãy để cho lòng đại bi không nguyên nhân của bạn tỏa chiếu.

Bình luận


Bài viết liên quan

  1. ĐỜI SỐNG CHÂN THẬT
  2. THÀNH THẬT
  3. THIỀN SƯ BẠCH ẨN HUỆ HẠC – CUỘC ĐỜI & GIAI THOẠI

Bài viết mới

  1. HÀNH ĐỘNG VÌ ĐỜI, VÌ NGƯỜI – INAMORI KAZUO
  2. ĐIỀU ĐỨC PHẬT TÌM THẤY
  3. HÃY CHO ĐI