BARBARA ANN BRENNAN

THỰC HÀNH KHÁM PHÁ BỨC TƯỜNG NỘI TẠI CỦA BẠN

Để khám phá những bức tường của mình, bạn có thể áp dụng bài tập sau. Chủ động nhớ lại một tình huống khó chịu, có...

TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CON NGƯỜI HAY HÀO QUANG CON NGƯỜI

Trường năng lượng con người là hình thức biểu hiện của năng lượng vũ trụ vốn liên quan mật thiết với đời sống con...