BHIKKHU BODHI

SỰ KIỆN NHẬP THAI VÀ ĐẢN SANH CỦA ĐỨC PHẬT

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang trú tại thành Xá-Vệ (Sāvatthi), khu Rừng Kỳ Đà (Jeta Grove), thuộc Vườn Cấp-Cô-Độc...

NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO

Thưa Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà chúng ta thấy loài người có kẻ cao sang, người hạ liệt? Chúng ta thấy có những người...

THANH LỌC TÂM

Này các Tỷ-kheo, có nhiều tạp chất trong vàng, như là đất và cát, sỏi và sạn nhỏ. Giờ đây, người thợ vàng và thợ học...

ĐỨC TÁNH CỦA MỘT NGƯỜI BẠN ĐÍCH THỰC

  Tỷ-kheo Bodhi, thế danh là Jeffrey Block, sinh năm 1944 tại Brooklyn, New York. Ngài là một tu sĩ Phật giáo theo truyền...

NHỮNG TẤM GƯƠNG NHẪN NHỤC

Này Bà-la-môn, người nào phỉ báng lại kẻ phỉ báng mình, mắng nhiếc lại kẻ đã mắng nhiếc mình, gây sự lại với kẻ đã...

NHẪN NHỤC TRƯỚC SỰ KHIÊU KHÍCH

“Này các Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà người khác có thể dùng khi nói với các ông: lời nói của họ có thể đúng...
284-Những người mù rờ voi - tranh chấp

NHỮNG NGƯỜI MÙ RỜ VOI

Này các Tỷ-kheo, những du sĩ ngoại đạo là những người mù không có mắt. Họ không biết những gì lợi ích và những gì gây...

TÂM TỪ

– Này các Tỳ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà người khác có thể dùng để nói với các ông: ngôn ngữ của họ có thể hợp...

TỔ CHỨC CÁC CUỘC THẢO LUẬN

Tỷ-kheo Bodhi, thế danh là Jeffrey Block, sinh năm 1944 tại Brooklyn, New York. Ngài là một tu sĩ Phật giáo theo truyền...