BLAIR SINGER

NHẬN THỨC GIÁ TRỊ BẢN THÂN: VƯỢT QUA SỰ CHẦN CHỪ THỰC HIỆN ƯỚC MƠ CỦA BẠN

Nếu bạn thiếu tự tin thì khi đó sự kháng cự trong bạn sẽ lên cao, và bạn sẽ không bao giờ hoàn thành những thứ mình đã...