BOB GOFF

YÊU THƯƠNG AI CŨNG NHƯ AI

Chính một luật sư như tôi mới là người cố dựng lên Jesus. Tay luật sư này hỏi Jesus điều răn dạy lớn nhất là gì. Tôi...