BÙI CHÍNH HƯNG

HÀNH ĐỘNG TẬP TRUNG

Mục tiêu nung nấu trong ta, Tập trung gắng hết sức là thành công. Luận giải: Tư duy này nhắn nhủ với chúng ta rằng khi đã có...