HH. DALAI LAMA XIV

PHÁT KHỞI TÂM VỊ THA CỦA BỒ TÁT

Tôi sẽ giảng giải về sự tu tập rèn luyện tâm vị tha của Bồ Tát. Trong ý nghĩa giảng giải này, chúng ta đang bước vào...

THIỀN ĐỊNH – KHAI THÔNG SỨC MẠNH CỦA TÂM THỨC

Thiền định là một phép luyện tập thật cần thiết giúp phát huy tối đa các phẩm tính tinh thần như tình thương yêu, lòng từ...

THIỀN ĐỊNH – TRÍ TUỆ

☘️ Thiền định Thiền định là trạng thái nhất tâm tập trung vào một đối tượng đức hạnh. Trạng thái tinh thần bình...

NGUYÊN LÝ DUYÊN KHỞI VÀ SỰ RÈN LUYỆN TÂM THỨC

Sự giảng giải về cách thức diễn ra tái sinh trong luân hồi dựa trên 12 chi phần của duyên khởi cũng giống như sự trình bày...

TẠO ĐỘNG LỰC CHO LÒNG TỐT – ĐỨC DALAI LAMA XIV

Nhìn chung, tôi có ấn tượng rằng giáo dục và một số lãnh vực khác có thiếu sót về vấn đề tạo động lực cho con người....

LẠC QUAN – NGHỆ THUẬT SỐNG HẠNH PHÚC

…Tôi đã yêu cầu những người tham gia hoàn thành một bài tập trong việc thực hành đánh giá lại một cách tích cực những...

GÌN GIỮ BỒ ĐỀ TÂM

Tư tưởng Bồ đề tâm giờ đã được phát sinh trong tâm chúng ta. Tiếp theo chúng ta đến ba chương dành cho sự giữ gìn nó khỏi...

NHỮNG CÂU NÓI CỦA ĐỨC DALAI LAMA 14TH

☘️Lòng vị tha có nghĩa là chúng ta quyết định tham gia vào những hành động nhằm trợ giúp và đem lại niềm hạnh phúc cho...

LÒNG TỪ BI VÔ LƯỢNG

Từ nguyên thủy, không có cái Ta riêng biệt và độc lập. Nếu bạn vẫn quen coi cái thân mạng mình là do cha mẹ tạo ra, thì sao...