DAN MILLMAN

QUY LUẬT HÀNH ĐỘNG – THỰC CHỨNG CUỘC ĐỜI MÌNH

Cho dù chúng ta có tài năng thiên bẩm đi nữa, hay chúng ta có cảm nhận và học hỏi được điều gì đi nữa, chỉ có hành động...