DANIEL KAHNEMAN

THÔNG ĐIỆP THUYẾT PHỤC

Nguyên tắc chung để thuyết phục là hãy làm tất cả nhằm hạn chế trạng thái nhận thức chặt của đối tượng, vì vậy, hãy...